دفتر نظارت و ارزیابی

این سامانه در حال ارتقا می باشد.

لطفا با مسئول دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و مدعو جناب آقای مهندس رضا روحی تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس: ۴۴۲۰۳۷۴۱