دانشگاه  از روز سه شنبه مورخه 93/10/30 لغایت پایان هفته جاری تعطیل می باشد.
 


احتراما ضمن حق شناسی از همه اساتید، دانشجویان و همکاران  گرامی به خاطر برگزاری شایسته آزمون پایانی نیمسال اول 94-1393 ، بدین وسیله اعلام می گردد،
دانشگاه از روز سه شنبه مورخه 1393/10/30 لغایت پایان هفته جاری تعطیل می باشد.

 

استدعا دارد جهت انجام امور اداری و آموزشی در روز شنبه مورخه 1393/11/4 مراجعه فرمایید.

 

معاونت اداری و مالی
   تاریخ درج خبر:  1393/10/29