اطلاعيه میزان شهریه دوره دکتری ورودی سال 1394
 

پیرو نامه شماره 3467 مورخ 1394/01/25 سازمان سنجش آموزش کشور، میزان شهریه دوره دکتری ورودی 1394 این دانشگاه جهت اطلاع شرکت کنندگان آزمون ورودی دوره دکتری ( Ph.D)  سال 1394 به شرح ذیل می باشد.

نام رشته

مقطع

مبلغ شهریه به ریال

مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمانها و رویداد های ورزشی

دکتری

500,000,000

مهندسی عمران حمل و نقل

دکتری

550,000,000


مبلغ 25000000 ریال وام شهریه دانشجویی به ازای هر نیمسال تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان  در چهار نیمسال اول شروع تحصیل (دو سال اول) در صورت درخواست از معاونت دانشجویی دانشگاه تعلق خواهد گرفت .

ضمناٌ، اطلاعات مر بوط به تاریخ و نحوه انجام مصاحبه متعا قباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

 

حوزه آموزشی وتحصیلات تکمیلی
   تاریخ درج خبر:  1394/01/30