اطلاعيه شماره 2: زمانبندی حضور متقاضيان استفاده از آيين نامه استعداد هاي درخشان

 

 

ساعت 8 صبح روز سه شنبه

 مورخه 1391/06/21

ساعت 30/13 عصر روز سه شنبه

مورخه 1391/06/21

محمد همتي نژاد

آتوسا قاسمي نژاد

 رباب مختاري يوزناب

    شهرام شفيع زاده

محسن حميدي

محمد رعنایی

زهرا حيدري

الهام روحاني

محمد نيازي

پرسیا صداقتی

زهرا تصدقي

سياوش خداپرست

     سيد شاهو حسيني

كاظم چراغ بير جندي

   محبوبه الهياري

 
 

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

 

  تاریخ درج خبر:  

1391/06/19