ارائه نمره زبان توسط دانشجويان مقطع دكتري قبل از امتحان جامع در نيمسال چهارم


ارائه يكي از نمرات زبان به شرح جدول ذيل توسط دانشجويان مقطـــــع دكتري قبل
 
   از امتحان جامع در نيمســــــال چهارم الزامي مي باشد.
 

 

نوع مدرک

نمره

MCHE

50

Tolimo

472

TOEFL

Paper based

500

Internet based

72

Computer based

194

IELTS

5/5

UTEPT

59

 

 

تحصيلات تكميلي
تاریخ درج خبر:  06
/12/1391
تاریخ ويرايش خبر:  08/12/1391