اطلاعيه مهم در خصوص امتحانات كارشناسي ارشد دانشگاه شمال
 

 

امتحانات مقطع كارشنـــاسي ارشد در زمان تعــطيلي دانشگاه برگزار مي گـردد
 و هيچ تغيـيري نكرده است.

 • تاريخ دقيق امتحانات مقطع كارشناسي ارشد فقط براساس تاريخ مندرج در كارت ورود به جلسه امتحانات مورد تاييد مي باشد.

   

 • داشتن كارت ورود به جلسه امتحاني الزامي مي باشد.
   

 • ساعت  حركت سرويس ها

                 - صبح ساعت 15/8

                 - بعدازظهرساعت 15/12  و  15/15

 

حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
 تاریخ درج خبر:  1392/03/30