قابل توجه دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد
 ( زمان ثبت نام از تاريخ 09/06/1392 الي 12/06/1392)
 

 

رشته  كار شناسي ارشد

تعداد كل واحد ارائه شده
 براي دانشجويان جديد
الورود
در
نيمسال اول

مبلغ كل شهريه  براي دانشجويان
 جديد الورود
در نيمسال اول

تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي

10 واحد نظري

13300000 ريال

تربيت بدني وعلو م ورزشي - فيزيو لوژي ورزشي

10 واحد نظري

13300000 ريال

عمران زلزله

12 واحد نظري

14900000 ريال

عمران سازه

12 واحد نظري

14900000 ريال

صنايع مديريت بهره وري

12 واحد نظري

14900000 ريال

عمران حمل نقل

12 واحد نظري

14900000 ريال

شيمي پليمر

12 واحد نظري

14900000 ريال

 
 

    راهنماي مراحل ثبت‌نام    

 

*مرحله اول :

 مراجعه به واحد پذيرش و ثبت نام                محل مراجعه : ساختمان آمارد – طبقه همکف

 جهت دريافت فرمهاي مربوطه و تحويل مدارک لازم جهت ثبت نام و صدور درخواست تاييديه تحصيلي و ارائه فرم جهت پرداخت شهريه
 

*مرحله دوم :

مراجعه به دبيرخانه                                    محل مراجعه : ساختمان آمارد – طبقه همکف
 

*مرحله سوم :

 مراجعه به بانك                                        محل مراجعه : ساختمان آمارد – طبقه همکف داخل امور مالي
 

* مرحله چهارم :

 مراجعه به امور مالي                                محل مراجعه : ساختمان آمارد – طبقه همکف


*مرحله پنجم :

مراجعه به واحد پذيرش و ثبت نام               محل مراجعه : ساختمان آمارد – طبقه همکف

 (*تحويل نامه درخواست تاييديه تحصيلي بعد از تايپ توسط دبير خانه* تحويل فرم تاييد شده مالي * دريافت معرفي نامه جهت صدور کارت دانشجويي و رمز عبور* دريافت  دفترچه آموزشي)
 

*مرحله ششم :

 مراجعه به امور دانشجويي                                      محل مراجعه : ساختمان آمارد – طبقه دوم

(جهت اطلاع از  امور خوابگاهها و وام دانشجويي و صدور كارت دانشجويي)

رياست دانشگاه: ساختمان آمارد – طبقه پنجم معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي: ساختمان آمارد – طبقه چهارم مديريت تحصيلات تكميلي: ساختمان علوم انساني – طبقه همکف

 

    مدارك لازم جهت ثبت‌نام    

1- اصل شناسنامه عكس‌دار و يكسري فتوكپي از تمام صفحات آن. 2- اصل کارت ملي و تصوير كارت ملي

3- شش قطعه عكس 4 × 3 جديد جهت ارائه به آموزش + 2 قطعه عكس جهت ارائه به امور دانشجويي

4- اصل مدرك كارشناسي

5- تمامي دانشجوياني كه بعد از زمان ثبت نام اينترنتي در سايت سازمان سنجش فارغ التحصيل گرديده اند بايد براساس فرم مربوطه  معدل كل تا تاريخ 31/6 سال قبل را به همراه داشته باشند (مهم)

6- اصل دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و فتوكپي آن براي دانشجويان مشمول

7  پر كردن و تحويل فرمهاي مربوطه

8-دانشجوياني كه داراي مدرك كارشناسي ناپيوسته مي باشند بايد مدرك كارداني را به همراه داشته باشند.

9-ريزنمرات مقطع کارشناسي (مهم)

تذكر مهم: در صورت نداشتن هريك از مدارك فوق تحت هيچ شرايطي ثبت نام به عمل نمي آيد.

 

    وب سایت اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه شمال    

  http://graduate.shomal.ac.ir

 
 

 

 تاریخ درج خبر:  1392/06/07