نسخه آزمایشی

دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر:
مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیک / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۸۳
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۵
مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۶

 

گروه آموزشی مهندسی برق:
مهندسی  برق – سیستم های قدرت / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی ورزش/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی برق/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۷
مهندسی تکنولوژی برق‌-قدرت/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹
مهندسی تکنولوژی برق‌-الکترونیک/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۷

 

گروه آموزشی مهندسی صنایع:
مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تامین/ کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی و اجتماعی / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری/ کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۸۸
مهندسی صنایع / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹

 

گروه آموزشی مهندسی عمران: 

مهندسی  عمران – خاک و پی( ژئوتکنیک) / ارشد / سال اخذ ۱۳۹۶
مهندسی  عمران – حمل و نقل / دکتری / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی عمران – حمل و نقل / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۸۹ ( تغییر نام ۱۳۹۳)
مهندسی عمران – راه و ترابری / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی عمران – سازه / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۸۴
مهندسی عمران – زلزله / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۲
مهندسی عمران  – نقشه برداری/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی عمران  / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹
مهندسی اجرایی عمران / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۹۴

 

گروه آموزشی مهندسی شیمی:
مهندسی  شیمی – صنایع غذایی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی شیمی – فرایندهای جداسازی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیست / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳ ( تغییر نام ۱۳۹۴)
مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۰
مهندسی شیمی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹

 

گروه آموزشی مهندسی معماری:
طراحی صنعتی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی معماری / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی شهرسازی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
معماری داخلی/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی معماری / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۸
علمی – کاربردی معماری / کارشناسی ناپیوسته/ سال اخذ ۱۳۸۵

 

گروه آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست: 
علوم و مهندسی محیط زیست / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۶

 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک: 
مهندسی مکانیک / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۰