برگزاری مسابقه کبدی تیم منتخب دانشجویان
 استان گلستان و منتخب دانشجویان استان مازندران دانشگاه شمال

 


برگزاری مسابقه کبدی تیم منتخب دانشجویان استان گلستان و منتخب دانشجویان استان مازندران جهت حمایت از کودکان بی سرپرست و معلولان ذهنی و اهدا یک دستگاه دوچرخه به قید قرعه به آقای محمد آتشکار دانشجوی رشته معماری دانشگاه شمال

 

دانلود کلیپ مسابقه

 

 

 
 

معاونت دانشجویی
   تاریخ درج خبر:  1395/09/30