دبیرخانه همایش واکاوی حماسه اسلامی مردم آمل در ۶ بهمن سال ۶۰

[menubar menu=’bahman60′]

رییس همایش: ریاست دانشگاه شمال

دبیر علمی همایش: جناب آقای مهدی خانی

دبیر اجرایی همایش: معاونت پژوهشی دانشگاه شمال

اعضا هیات علمی و هیات داوران:

سردار نادر گرزین
سردار محمد شعبانی
دکتر ولی پور
آقای مهدی خانی
آقای مهدی محمدی
دکتر محمد نبی پور
دکتر حسن سعیدی
استاد ناییجی
استاد بهزادی
استاد جعفری
آقای علی امانی
آقای علی تقی پور