گفتگوهای اقلیمی: کانون های گرد و غبار، اثرات، برنامه اقدام ملی سازگاری، دیپلماسی بین المللی

گروه اقلیم شناسی انجمن هواشناسی ایران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان هواشناسی، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شمال برگزار می نماید