معاینه پزشکی بینایی سنجی به صورت رایگان

پیرو توافق بین دانشگاه و مرکز بینائی سنجی بصیرت، کارکنان و اعضای هیأت علمی با حضور در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مورد معاینه پزشکی بینایی سنجی به صورت رایگان قرار گرفتند.

لازم به ذکر است این خدمات برای اولین بار در دانشگاه در دسترس پرسنل خدوم و خانواده های معززشان و دانشجویان عزیز قرار گرفته است.