پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع کارشناسي ارشد و کارشناسي ناپيوسته


دانشجويان ذيل مي توانند از تاريخ اول مرداد الي 15 مرداد مدارک لازم جهت پذيرش بدون آزمون را به دفتر تحصيلات تکميلي ارائه نمايند

 

  1- نفرات اول دانشجويان مقطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته تا پايان نيمسال تحصيلي سوم

 2- ده درصد برتر دانشجويان مقطع کارشناسي تا پايان نيمسال تحصيلي ششم

 3- نفرات اول دانش آموختگان مقطع کارداني که طي 4 نيمسال تحصيلي با معدل کل حداقل 18 دانش آموخته گرديده اند

 4- نفرات اول دانش آموختگان مقطع کارشناسي ناپيوسته که طي 4 نيمسال تحصيلي با معدل کل حداقل 17 دانش آموخته گرديده اند

 5- ده درصد برتر دانش آموختگان مقطع کارشناسي پس از هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته گرديده اند

 6- ده درصد برتر دانش آموختگان مقطع کارشناسي پس از شش نيمسال تحصيلي دانش آموخته گرديده اند در مقايسه با دانش آموختگان همزمان هم رشته اي و غير هم ورودي

 7- ده درصد برتر دانش آموختگان مقطع کارشناسي پس از هفت نيمسال تحصيلي دانش آموخته گرديده اند در مقايسه با دانش آموختگان همزمان هم رشته اي و غير هم ورودي

معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي

 

  تاریخ درج خبر:  

1391/04/25