سيد محمد سيد پور لاکمه سری

 

  
 

نام  و نام خانوادگي: سيد محمد سيد پور لاکمه سری
فرزند:  سيد مرتضي
متولد: 1/1/1356 نوشهر
شماره شناسنامه: 10 
آدرس الکترونيکی :  
s.m.seyedpoor@shomal.ac.ir    ,   s.m.seyedpoor@gmail.com   
وضعيت استخدامي : عضو هيات علمي دانشگاه شمال، مازندران، آمل


 

  سوابق تحصيلي:

         - دکتری عمران(سازه)، دانشگاه شهید باهنر کرمان،1388

عنوان رساله دکتری: طراحي بهینه شكل سد های قوسی با استفاده از روشهای پیشرفته بهینه سازی

English Title: Shape Optimum Design of Arch Dams using Advanced Optimization Methods

 استاد راهنما: دکتر جواد سلاجقه

استاد مشاور: پرفسور عيسي سلاجقه
 

          - کارشناسي ارشد عمران، سازه، دانشگاه شهيد باهنرکرمان، 1383

عنوان پايان نامه: طرح بهينه پيونده هاي کروي توخالي(NS) در سازه هاي فضاکار

English Title: Optimum Design of Spherical Joints for Space Structures

 استاد راهنما: دکتر جواد سلاجقه

استاد مشاور: پرفسور عيسي سلاجقه
 

         - کارشناسي عمران، عمران از دانشکده فني و مهندسي دانشگاه مازندران، بابل، 1379

         - ديپلم رياضي، دبیرستان شهید مفتح، نوشهر، 1374

 

مقالات فارسي منتشر شده: 

1- سلاجقه، جواد.، سيد پور، سيدمحمد.، " طرح بهينه پيونده هاي کروي توخالي(NS) در سازه هاي فضاکار" ، اولين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، ارديبهشت 1383.

2- سيدپور، سيد محمد.، تقوي، علي.، " ارزيابي طيف طرحي آيين نامه 2800 و عملکرد سازه هاي طراحي و ساخته شده بر اساس اين آيين نامه در زلزله بم" ، همايش زلزله بم، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، تير 1383.

3- سلاجقه، جواد.، سيد پور، سيدمحمد.، و يزدان پناه شاه آبادي، احمد.، " تطبيق خرابي ساختمانهاي شهر بم با ضوابط آيين نامه اي" ، همايش زلزله بم، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، تير 1383.

4- سلاجقه، عيسي.، سلاجقه، جواد.، سيد پور، سيدمحمد. و قلي زاده قلعه عزيز، سعيد.، " تقريب سازي فرکانسهاي طبيعي سد هاي قوسي با استفاده از شبکه هاي عصبي RBF  وBP "، دومين کنفرانس جدار نازک ايران، کرمان، زمستان 84.   

5- سلاجقه، عيسي.، سلاجقه، جواد.، قلي زاده قلعه عزيز، سعيد. و سيد پور، سيدمحمد.، " تقريب سازي بار نهايي پيونده  NS با استفاده از شبکه عصبي موجکي "، دومين کنفرانس جدار نازک ايران، کرمان، زمستان 84.  

6-  سلاجقه، عيسي.، راسخي، علي رضا. و سيد پور، سيدمحمد.، " طرح بهينه پيونده آكام فلز در سازه‌هاي فضاكار"، اولين کنفرانس بين المللي سازه هاي فضاکار ايران، تهران، خرداد 86 .  

7- طالبیان، سید رضا.، سیدپور، سید محمد.، قلی زاده، سعید.، " طرح بهینه سازه های فضاکار با استفاده از روش تقریب سازی تصادفی مبتنی بر آشفته سازی همزمان"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، اردیبهشت 87 .  

8- پنداشته، مرتضی.، سید پور، سید محمد.، " بهينه سازي  سازه ها با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه پرندگان اصلاح شده"، دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، 1390.

9-  پور تقی، هادی.، سید پور، سید محمد.، " طراحي بهينه سدهاي وزني بتني تحت اثر بارهاي استاتيکي و ديناميكي با استفاده از الگوريتم تقريب‌سازي تصادفي مبتني برآشفته‌سازي همزمان (SPSA)"، کنفرانس بین المللی مدل سازی غیرخطی و بهینه سازی، دانشگاه شمال، آمل، 1391.

10-  منتظر، مریم.، سیدپور، سید محمد.، " شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده از یک شاخص خرابی مبتنی بر ماتریس نرمی"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل، 1393.

11-  مفیدی، علی اصغر.، سیدپور، سید محمد.، " شناسایی خرابی در سدهای قوسی بتنی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تکامل تفاضلی چند مرحله ای و تغییرات در فرکانسهای طبیعی سازه"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل، 1393.

12-  یزدان پناه، امید.، صبوری، احسان.، سیدپور، سید محمد.، فلاحیان، سعید.، " شاخص جدید شناسایی خرابی منفرد در تیر ها مبتنی بر پاسخ های استاتیکی شیب و انحنای جابجایی"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل، 1393.

 

مقالات كنفرانسي (انگليسي) منتشر شده: 

 

1-       Salajegheh, J. , Salajegheh, E. and S.M. Seyedpoor, "Optimum Design of Socket Joint Systems for Space Structures using Second Order Approximation", Civil-Comp Conferences, Rome, August 2005.

2-       J. Salajegheh, E. Salajegheh, S. Gholizadeh and S.M. Seyedpoor, "Optimum Design of Arch Dams with Frequency Constraints using Wavelet Neural Networks ", Civil-Comp Conferences, ECT 2006, Las Palmas, Spain, September 2006.

3-       J. Salajegheh, E. Salajegheh, S.M. Seyedpoor and S. Gholizadeh "Optimum Design of Arch Dams using a Combination of Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation and genetic algorithm", Civil-Comp Conferences, St. Julians, Malta18-21 September 2007.

4-       J. Salajegheh, E. Salajegheh, S.M. Seyedpoor and S. Gholizadeh "Optimum Design of Arch Dams subject to Response Spectrum Analysis using Artificial Intelligent Methods", 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, COEX Seoul, 21-25 May, Korea, 2007.

5-       Salajegheh, J., Salajegheh, E., Seyedpoor, S.M., Gholizadeh, S. "Optimum design of arch dams including hydrodynamic effects for earthquake loading using simultaneous perturbation stochastic approximation method". Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Edited by: Topping, B.H.V., Athens, Greece, 2008.

 

 

مقالات علمي- پژوهشي

 

1-       Salajegheh, J. , Salajegheh, E. and S.M. Seyedpoor, "Optimum Design of Socket Joint Systems for Space Structures using Second Order Approximation", International Journal  of Space Structures, Vol. 23, No. 1, pp. 35-43, 2008.

2-       D. Hamidian and S.M. Seyedpoor, Structural Optimization using the Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation Algorithm, Journal of Algorithms and Computational Technology, Vol. 3, No. 3, pp. 407-424,  2009.

3-       Fallahian, S., Hamidian, D. and Seyedpoor, S.M., Optimal design of structures using the Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation Algorithm, International Journal of Computational Methods, Vol. 6, No. 2, pp. 229-245,  2009.

4-       Fallahian, S. and Seyedpoor, S.M., A two stage method for structural damage identification using an adaptive neuro-fuzzy inference system and particle swarm optimization, Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 11, No. 6, pp. 797-810, 2010.

5-       Gholizadeh S. and Seyedpoor S.M., Optimum Design of Arch Dams for Frequency Limitations, International Journal of Optimization in Civil Engineering, Vol. 1, No.1, pp. 1-14, 2011. 

6-       Hamidian D. and Seyedpoor, S.M., An investigation of dam-water-foundation rock interaction effects on linear and nonlinear earthquake response of concrete arch dams, Asian Journal of Civil Engineering (BHRC), Vol. 14, No. 1, pp. 111-122, 2013.

7-       Yazdanpanah, O., Seyedpoor, S.M. "A crack localization method for beams via an efficient static data based indicator ", Computational Methods in Civil Engineering, Vol. 4, No. 1, 43-63, 2013.

8-       Yazdanpanah, O., Seyedpoor, S.M. and Akbarzadeh Bengar H. "Nondestructive evaluation of damage in beams using displacement curvature", Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Vol. 1, No. 2, 56-68, 2013.

 

مقالات علمي نمايه شده توسطISI   

 

1-       Seyedpoor, S.M. and Gholizadeh S., "Optimum shape design of arch dams by a combination of simultaneous perturbation stochastic approximation and genetic algorithm methods", Advances in Structural Engineering, Vol. 11, No. 5, pp. 501-510, 2008.

2-       Seyedpoor, S.M., Salajegheh, J., Salajegheh, E. and Golizadeh, S. "Optimum shape design of arch dams for earthquake loading using fuzzy inference system and wavelet neural networks", Engineering Optimization, Vol. 41, No. 5, pp. 473-493, 2009.

3-       Seyedpoor, S.M. and Salajegheh, J. "Adaptive neuro-fuzzy inference system for high-speed computing in shape optimal design of arch dams subjected to earthquake loading", Mechanics Based Design of Structures and Machines, Vol. 37, No. 1, pp. 31-59, 2009.

4-       Seyedpoor, S.M., Gholizadeh, S. and Talebian, S.R. "An efficient structural optimization algorithm using a hybrid version of particle swarm optimization with simultaneous perturbation stochastic approximation", Civil Engineering and Environmental Systems, Vol. 26, No. 4, pp. 295-313, 2009.

5-       Salajegheh, E., Salajegheh, J., Seyedpoor, S.M. and Khatibinia, M. "Optimal design of geometrically nonlinear space trusses using adaptive neuro-fuzzy inference system", Scientia Iranica, Transaction A: Civil Engineering Vol. 16, No. 5, pp 403-414, 2009.

6-       Seyedpoor, S.M., Salajegheh, J. and Salajegheh, E. "Shape optimal design of arch dams including dam-water-foundation rock interaction using a grading strategy and approximation concepts", Applied Mathematical Modelling, Vol. 34, No. 5, pp 1149-1163, 2010.

7-       Hamidian, D. and Seyedpoor, S.M. "Shape optimal design of arch dams using an adaptive neuro-fuzzy inference system and improved particle swarm optimization", Applied Mathematical Modelling,Vol. 34, No. 6, pp 1574-1585, 2010

8-       Seyedpoor, S.M., Salajegheh, J., Salajegheh and E., Gholizadeh, S. "Optimal design of arch dams subjected to earthquake loading by a combination of simultaneous perturbation stochastic approximation and particle swarm algorithms", Applied Soft Computing, Vol. 11, No. 1, pp. 39-48, 2011.

9-       Seyedpoor, S.M., "Structural damage detection using a multi-stage particle swarm optimization", Advances in Structural Engineering Vol. 14, No. 3, pp. 541-557, 2011.

10-   Nobahari, M. and Seyedpoor, S.M. "Structural damage detection using an efficient correlation based index and a modified genetic algorithm", Mathematical and Computer Modelling, Vol. 53, No. 9-10, pp. 1798-1809, 2011.

11-   Gholizadeh, S. and Seyedpoor, S.M., "Shape optimization of arch dams by metaheuristics and neural networks for frequency constraints", Scientia Iranica, Transaction A: Civil Engineering, Vol. 18, No.5, pp. 1020-1027, 2011.

12-   Seyedpoor, S.M., Salajegheh, J. and Salajegheh, E. "Shape optimal design of materially nonlinear arch dams including dam-water-foundation rock interaction using an improved PSO algorithm", Optimization and Engineering, Vol. 13, No.1, pp. 79-100, 2012.

13-    Seyedpoor, S.M. "A two stage method for structural damage detection using a modal strain energy based index and particle swarm optimization", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 47, No.1, pp. 1-8, 2012.

14-   Nobahari, M. and Seyedpoor S.M., "An efficient method for structural damage localization based on the concepts of flexibility matrix and strain energy of a structure", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 46, No. 2, 231-244, 2013.

15-   Nouri Shirazi M.R., Mollamahmoudi H. and Seyedpoor S.M. "Structural damage identification using an adaptive multi-stage optimization method based on a modified particle swarm algorithm", Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 160, No. 3, 1009-1019, 2014.

16-   Montazer, M. and Seyedpoor, S.M. "A new flexibility based damage index for damage detection of truss systems", Shock and Vibration, Vol. 2014, Article ID 460692, 12 pages, 2014. doi:10.1155/2014/460692.

17-   Seyedpoor, S.M. and Yazdanpanah O., "An efficient indicator for structural damage localization using the change of strain energy based on static noisy data", Applied Mathematical Modelling, Vol. 38, No. 9-10, 2661-2672, 2014.

 

 

مقالات تحت داوری در مجلات معتبرISI  

 

1-   Shahbandeh, S. and Seyedpoor, S.M., "An efficient method for structural damage detection using a differential evolution algorithm based optimization approach, Submitted to Civil Engineering and Environmental Systems.

2-   Yazdanpanah, o. and Seyedpoor, S.M., "A new damage detection indicator for beams based on mode shape data", Submitted to Structural Engineering and Mechanics.

3-   Seyedpoor, S.M., Montazer, M. and Yazdanpanah, O. "A damage identification method for truss structures using a flexibility based damage probability index and differential evolution algorithm", Submitted to Structural Control and Health Monitoring.

 

افتخارات كسب شده:

پژوهشگر نمونه گروه مهندسي عمران دانشگاه شمال در سال 88

پژوهشگر نمونه دانشگاه شمال در سال 89

استاد نمونه دانشگاه شمال در سال 91

پژوهشگر نمونه دانشگاه شمال در سال 92

 

 

تدريس:

1- همکاري با انجمن علمي بخش عمران دانشگاه شهيد باهنر جهت تشکيل کلاسهاي آموزشي SAP2000

2- همکاري با بخش شاهد و ايثارگران دانشگاه شهيد باهنر کرمان جهت آموزش دروس دوره کارشناسي عمران

3- تدريس در دانشگاه غير انتفاعي کار  واحد رفسنجان در ترم پاييزه 85-84

4- تدريس در دانشگاه شمال در ترم تابستانه 85-84

5- تدريس در دانشگاه شمال در ترم بهاره 86-85

6-تدریس در دانشگاه شمال از سال 88 تا 93

7-تدریس در دانشگاه پردیسان در ترم بهاره 91-90

8- تدریس در دانشگاه مازندران از ترم پاییزه 91-90 تا اکنون

9- تدریس در دانشگاه آزاد آمل، واحد علوم تحقیقات در ترم های پاییزه و بهاره 93-92

 

علايق تخصصی:

1- روش اجزا محدود، آناليز غير خطي سازه ها شامل غير خطي هندسي و مصالح

2- تحليل و طراحي سازه هاي فضاکار

3- بهينه سازي سازه ها با استفاده از روشهاي کلاسيک و جديد شامل: روشهاي مبتني بر گراديان، الگوريتم شبيه سازي بازپخت فلزات، الگوريتم ژنتيک، الگوريتم حركت پرندگان، ... و روشهاي ترکيبي

4- استفاده از روشهای تقريبي سازي در بهينه سازي  سازه ها

5- كاربرد سيستمهاي استنتاج فازي و شبکه هاي عصبي مصنوعي در بهينه سازي سازه ها

6- پایش سلامت سازه ها و شناسايي خرابي در سازه ها

 

مهارتها:

1- آشنايي و تسلط بر نرم افزارهاي مهندسي عمران شامل ... SAP2000, ETABS2000, و نرم افزار قدرتمند ANSYS

2- كار با نرم افزار  قدرتمند رياضي MATLAB

3- آشنايي با زبانهاي برنامه نويسي  Fortran Power Station, C++

4- آشناي با نرم افزارهاي عمومي  Word, Excel, Power Point

 

 

 

 

 

 

© Shomal University.