اطلاعیه افزایش وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

 سقف وام شهریه افزایش یافت

بر اساس آخرین مصوبات هیات امنای محترم صندوق رفاه دانشجویان سقف وام شهریه دانشجویان به شرح ذیل تغییر یافت.
سقف وام شهریه برای مقطع دکتری از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ به ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تغییر یافت.
و برای مقطع کارشناسی ارشد از ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال به ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تغییر یافت.
و سایر مقاطع از ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال تغییر یافت.

معاونت دانشجویی و فرهنگی