دانشکده فنی و مهندسی

رییس دانشکده:

نام و نام خانوادگی: لطفعلی یزدانی
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق 
محل تحصیل: —
آدرس وب سایت :http://fmsua.shomal.ac.ir/profile/Yazdani

تماس : ۴۴۲۰۳۷۲۶ ۰۱۱  داخلی ۲۸۵

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر:

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی: چنگیز رویدل
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی کامپیوتر-معماری 
محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۰۹

رشته های گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر:

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیک / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۸۳
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۵
مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۶

اعضا هیات علمی: وب سایت اعضا هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی برق:

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی: مرتضی عباس قربانی
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق – قدرت
محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مقطع تحصیلی: دکتری

آدرس وب سایت : http://www.shomal.ac.ir/ghorbani

تماس : ۴۴۲۰۳۷۲۶ ۰۱۱  داخلی ۲۸۵

رشته های گروه آموزشی مهندسی برق:

مهندسی  برق – سیستم های قدرت / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی ورزش/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی برق/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۷
مهندسی تکنولوژی برق‌-قدرت/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹
مهندسی تکنولوژی برق‌-الکترونیک/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۷

اعضا هیات علمی: وب سایت اعضا هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی صنایع:

مدیرگروه:

نام و نام خانوادگی: خانم مهندس  قبادی
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی صنایع 

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۱۱

رشته های گروه آموزشی مهندسی صنایع:

مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تامین/ کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی و اجتماعی / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری/ کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۸۸
مهندسی صنایع / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹

اعضا هیات علمی:وب سایت اعضا هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی عمران: 

مدیرگروه:
نام و نام خانوادگی: امیر ایزدی
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی عمران – راه و ترابری
محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران 
مقطع تحصیلی: دکتری  

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۳۶

رشته های گروه آموزشی مهندسی عمران: 

مهندسی  عمران – خاک و پی( ژئوتکنیک) / ارشد / سال اخذ ۱۳۹۶
مهندسی  عمران – حمل و نقل / دکتری / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی عمران – حمل و نقل / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۸۹ ( تغییر نام ۱۳۹۳)
مهندسی عمران – راه و ترابری / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی عمران – سازه / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۸۴
مهندسی عمران – زلزله / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۲
مهندسی عمران  – نقشه برداری/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی عمران  / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹
مهندسی اجرایی عمران / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۹۴

اعضا هیات علمی:وب سایت اعضا هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی شیمی:

مدیرگروه:
نام و نام خانوادگی: ابراهیم صادقی
تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱

رشته های گروه آموزشی مهندسی شیمی:

مهندسی  شیمی – صنایع غذایی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی شیمی – فرایندهای جداسازی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیست / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳ ( تغییر نام ۱۳۹۴)
مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۰
مهندسی شیمی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹

اعضا هیات علمی: وب سایت اعضا هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی معماری:

مدیرگروه:
نام و نام خانوادگی: مازیار خاکی
تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۸۳

رشته های گروه آموزشی مهندسی معماری:

طراحی صنعتی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی معماری / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی شهرسازی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
معماری داخلی/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی معماری / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۸
علمی – کاربردی معماری / کارشناسی ناپیوسته/ سال اخذ ۱۳۸۵

اعضا هیات علمی: وب سایت اعضا هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی نقشه برداری:

مدیرگروه:
نام و نام خانوادگی: جواد مهجوریان
رشته و گرایش: مهندسی نقشه برداری

رشته های گروه آموزشی مهندسی نقشه برداری:

مهندسی نقشه برداری / سال اخذ ۱۳۹۳

اعضا هیات علمی: وب سایت اعضا هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

——————————————————————

گروه آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست: 

مدیرگروه:
نام و نام خانوادگی: عباس غلامی
رشته و گرایش تحصیلی: علوم و مهندسی آبخیزداری 
محل تحصیل: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مقطع تحصیلی: دکتری

رشته های گروه آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست: 

علوم و مهندسی محیط زیست / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۶

اعضا هیات علمی:وب سایت اعضا هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی مکانیک: 

مدیرگروه:
نام و نام خانوادگی: سید صادق مطلبی حسن کلا
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
محل تحصیل: دانشگاه شیراز
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری

رشته های گروه آموزشی مهندسی مکانیک: 

مهندسی مکانیک / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۰

اعضا هیات علمی:وب سایت اعضا هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

——————————————————————

گروه آموزشی علوم پایه: 

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی:  لیلا رستمی
رشته و گرایش تحصیلی: شیمی – شیمی معدنی
محل تحصیل:  دانشگاه مازندران
مقطع تحصیلی: دکتری


دانشکده فنی و مهندسیدانلود فایل چارت واحدهای درسی
رشته تحصیلیمهندسی شیمی
رشته تحصیلیطراحی صنعتی
رشته تحصیلیمهندسی نقشه برداری
رشته تحصیلیمهندسی شهرسازی
رشته تحصیلیمعماری داخلی
رشته تحصیلیمهندسی معماری
رشته تحصیلیکارشناسی ناپیوسته معماری
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
رشته تحصیلیكارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
رشته تحصیلیمهندسی عمران
رشته تحصیلیكارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار
رشته تحصیلیمهندسی کامپیوتر - نرم افزار
رشته تحصیلیمهندسی برق
رشته تحصیلیکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
رشته تحصیلیکارشناسی ناپیوسته مهندسی نکنولوژی برق قدرت
رشته تحصیلیعلوم و مهندسی محیط زیست
رشته تحصیلیمهندسی صنایع
رشته تحصیلیمهندسی مکانیک