گروه های دایر در دانشکده فنی و مهندسی:

مهندسی عمران
مهندسی معماری
مهندسی شیمی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی برق
علوم و مهندسی محیط زیست

مهندسی نقشه برداری
مهندسی شهرسازی
مهندسی صنایع
مهندسی مکانیک
مهندسی پزشکی

__________________________________________________________________

آدرس وب سایت: وب سایت اعضا هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

تلفن تماس دانشکده: ۴۴۲۰۳۷۲۶ -۰۱۱ (داخلی ۲۸۵)

فهرست مطالب صفحه:

ریاست دانشکده

مهندس لطفعلی یزدانی

رییس دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق

ملاقات حضوری: یکشنبه تا سه شنبه هر هفته

مستقیم دانشگاه: ۱۳ – ۴۴۲۰۳۷۱۰ (۰۱۱) (داخلی دانشکده: ۲۸۵)

مستقیم دانشکده: ۴۴۲۰۳۷۲۶ (۰۱۱)

جناب آقای نصرت اله محمد زاده

مسئول دفتر ریاست دانشکده و کارشناس حضور و غیاب کلاسها

۰۱۱۴۴۲۰۳۷۲۶ (داخلی ۲۸۵)

مدیران گروه های آموزشی دانشکده

دکتر سید صادق مطلبی حسن کلا

مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی از دانشگاه شیراز

ملاقات حضوری: دوشنبه تا چهارشنبه هر هفته

مستقیم دانشگاه: ۱۳ – ۴۴۲۰۳۷۱۰ (۰۱۱) (داخلی: ۲۷۶)

مستقیم تحصیلات تکمیلی: ۴۴۲۰۳۷۵۰ (۰۱۱)

رشته های گروه آموزشی مهندسی مکانیک:

مهندسی مکانیک / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۰ / چارت رشته مهندسی مکانیک

خانم دکتر لیلا رستمی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی هیات علمی و گسترش آموزش عالی و
مدیر گروه علوم پایه و سرپرست گروه مهندسی شیمی

دکتری مهندسی شیمی – شیمی معدنی از دانشگاه مازندران

ملاقات حضوری: یکشنبه و دوشنبه هر هفته

مستقیم دانشگاه: ۱۳ – ۴۴۲۰۳۷۱۰ (۰۱۱) (داخلی: -)

گروه تلگرام ۰۹۱۱۱۰۰۶۸۱۴

رشته های گروه آموزشی مهندسی شیمی:

مهندسی شیمی – صنایع غذایی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی شیمی – فرایندهای جداسازی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیست / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳ ( تغییر نام ۱۳۹۴)
مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۰
مهندسی شیمی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹

دکتر حامد رجبی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری

ملاقات حضوری: دوشنبه و چهارشنبه هر هفته

مستقیم دانشگاه: ۱۳ – ۴۴۲۰۳۷۱۰ (۰۱۱) (داخلی دانشکده: ۲۰۹)

رشته های گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر:

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیک / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۸۳
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۵
مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۶

دکتر مصطفی حیدری

مدیر گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی

مهندسی برق – الکترونیک

ملاقات حضوری: یک شنبه و دوشنبه هر هفته

مستقیم دانشگاه: ۱۳ – ۴۴۲۰۳۷۱۰ (۰۱۱) (داخلی: — )

رشته های گروه آموزشی مهندسی برق:

مهندسی  برق – سیستم های قدرت / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی ورزش/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی برق/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۷
مهندسی تکنولوژی برق‌-قدرت/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹
مهندسی تکنولوژی برق‌-الکترونیک/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۷

مهندس علی اکبر کاوه

مدیر گروه مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

ملاقات حضوری: یک شنبه و دوشنبه هر هفته

مستقیم دانشگاه: ۱۳ – ۴۴۲۰۳۷۱۰ (۰۱۱) (داخلی: ۲۱۱)

گروه واتساپ / پیامک ۰۹۱۱۳۲۵۵۰۱۶

رشته های گروه آموزشی مهندسی صنایع:

مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تامین/ کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی و اجتماعی / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری/ کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۸۸
مهندسی صنایع / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹

دکتر محمد سید پور

مدیر گروه مهندسی عمران

مهندسی عمران

ملاقات حضوری: دوشنبه و چهارشنبه هر هفته

مستقیم دانشگاه: ۱۳ – ۴۴۲۰۳۷۱۰ (۰۱۱) (داخلی: ۲۳۶)

گروه واتساپ / پیامک ۰۹۱۱۳۹۳۳۵۰۹

رشته های گروه آموزشی مهندسی عمران:

مهندسی  عمران – خاک و پی( ژئوتکنیک) / ارشد / سال اخذ ۱۳۹۶
مهندسی  عمران – حمل و نقل / دکتری / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی عمران – حمل و نقل / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۸۹ ( تغییر نام ۱۳۹۳)
مهندسی عمران – راه و ترابری / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی عمران – سازه / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۸۴
مهندسی عمران – زلزله / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۲
مهندسی عمران  – نقشه برداری/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی عمران  / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹
مهندسی اجرایی عمران / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۹۴

دکتر علی دشتی

مدیر گروه مهندسی معماری

مهندسی معماری

ملاقات حضوری: دوشنبه و سه شنبه هر هفته

مستقیم دانشگاه: ۱۳ – ۴۴۲۰۳۷۱۰ (۰۱۱) (داخلی: -)

گروه واتساپ ۰۹۱۲۲۳۴۷۳۹۱

رشته های گروه آموزشی مهندسی معماری:

طراحی صنعتی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی معماری / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی شهرسازی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
معماری داخلی/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی معماری / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۸
علمی – کاربردی معماری / کارشناسی ناپیوسته/ سال اخذ ۱۳۸۵

دکتر جواد مهجوریان نماری

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری

مهندسی نقشه برداری

ملاقات حضوری: دوشنبه و سه شنبه هر هفته

مستقیم دانشگاه: ۱۳ – ۴۴۲۰۳۷۱۰ (۰۱۱) (داخلی: ۲۳۸)

گروه تلگرام / واتساپ / ایتا / پیامک ۰۹۱۱۱۲۵۳۱۰۰

رشته های گروه آموزشی مهندسی نقشه برداری:

مهندسی نقشه برداری / سال اخذ ۱۳۹۳

دکتر عباس غلامی

مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست

دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ملاقات حضوری: دوشنبه هر هفته

مستقیم دانشگاه: ۱۳ – ۴۴۲۰۳۷۱۰ (۰۱۱) (داخلی: -)

رشته های گروه آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست:

علوم و مهندسی محیط زیست / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۶

آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده

جناب آقای محمد خانزاد

مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه ها

۱۳ – ۴۴۲۰۳۷۱۰ (۰۱۱) (داخلی ۲۰۷)

جناب آقای علی باشام

کارشناس آزمایشگاه ها و کارگاه ها (مستقر در طبقه همکف دانشکده علوم انسانی)

۱۳ – ۴۴۲۰۳۷۱۰ (۰۱۱) (داخلی -)

چارت گروه های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

فرم های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده

چارت گروه های آموزشی کارشناسی دانشکده

فرم های آموزشی کارشناسی دانشکده