تالیف کتاب “نشان از کوی بی نشان ها” از جناب آقای حسن سعیدی، عضو هیات علمی دانشگاه شمال