مشاهده نمرات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

دانشجویان محترم جهت مشاهده نمرات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵، به بخش گزارشات / کارنامه نیمسال، در سامانه خدمات آموزشی مراجعه نمایند.