قابال توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

بدینوسیله به اطلاع می رساند ثبت در خواست وام برای نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در سامانه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس اینترنتی  www.swf.ir    از تاریخ ۱۵-۷-۱۳۹۹ فعال می باشد .لذا دانشجویانی که سابقه دریافت وام در نیمسال های گذشته را دارند، می توانند جهت ثبت وام نیمسال جاری به آدرس پروتال دانشجویی صندوق رفاه بنام خود وارد شده و درخواست وام خود را ثبت نمایند .

به جهت به روز شدن سامانه صندوق رفاه داشتن یک شماره تلفن همراه به نام خود دانشجوالزامی می باشد.

دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی دریافت وام می باشند می توانند با مراجعه به سایت صندوق رفاه و قسمت پروتال دانشجویی ، قسمت ثبت نام دانشجوی جدید اقدام به ثبت مشخصات خود نموده و جهت تایید به دفتر صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه   واقع  در ساختمان   آمارد  طبقه   سوم    واحد   رفاه و تسهیلات دانشجویی

(آقای مظفری )مراجعه نمایند .

واحد رفاه و تسهیلات دانشجویی