لیست دانشجویان بهره مند از آیین نامه استعدادهای درخشان ۹۷

دانشجویان لیست ذیل مشمول استفاده از مزایای آیین نامه استعداد درخشان و ادامه تحصیل به صورت بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد می باشند، درصورت تمایل لطفا بمنظور دریافت گواهی حداکثر تا پایان تیرماه به دایره دانش آموختگان اداره کل امور آموزشی مراجعه نمایند.

مشاهده فایل PDF