موسسه دانشگاهی شمال/دفتر تهران

آدرس: تهران – هفت تیر – خیابان کریمخان زند – شماره ۱۰۸ – واحد ۱۰

تلفن و نمابر : ۰۲۱۸۸۳۱۴۶۶۰ و ۰۲۱۸۸۳۱۴۶۶۱