نسخه آزمایشی

کارکنان و تماس ها

 آخرین تاریخ به روز رسانی :   ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
عنــوان نام مسئــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
تلفن دانشگاه ** ۴۴۲۰۳۷۱۰-۱۳
فکس دفتر ریاست دانشگاه ۴۴۲۰۳۷۳۱
فکس دبیرخانه مرکزی دانشگاه ** ۴۴۲۰۳۷۵۵-۴۴۲۰۳۶۳۸
دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی سید عیسی فاطمی ۲۰۱ ۴۴۲۰۳۷۵۶-۴۴۲۰۳۷۴۸
دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی وحید ابراهیمی  ۲۰۲ ۴۴۲۰۳۷۱۷
دفتر معاونت اداری و مالی جواد علیپور ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
دفتر دانشکده فنی و مهندسی نصرت الله محمدزاده  ۲۸۵ ۴۴۲۰۳۷۲۶
دفتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی فرهاد پژند  ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
دفتر دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
  پست بانک فرامرز پاکدل ۲۴۹ ۴۳۱۲۵۰۷۷/ ۴۳۱۲۵۷۲۵


حوزه ریاست:  
 

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
ریاست دانشگاه دکتر عباسعلی رستمی ۲۰۰ ۴۴۲۰۳۶۳۹
مدیر عامل موسسه دانشگاهی دکتر سید محمدحسین رضوی ۲۰۰ ۴۴۲۰۳۷۴۴
مسئول دفتر ریاست مهندس رضا رستمی ۲۰۰ ۴۴۲۰۳۷۳۱ – فکس
رئیس روابط عمومی اسماعیل قصابی ۲۴۵ ۴۴۲۰۳۶۴۰
مدیر حراست یاسر رجبی ۲۰۴ ۴۴۲۰۳۷۳۲


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

عنـــــوان نام مسئـــول بخش ها تلفن داخلی تلفن مستقیم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر حمیدرضا کوهی ۲۰۱ ۴۴۲۰۳۷۴۸
 مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی سید عیسی فاطمی ۲۰۱  ۴۴۲۰۳۷۴۸
مدیر اداره  آموزش دکتر محمد اسماعیل اکبر پور ۲۲۶ ۴۴۲۰۳۷۱۵
 مسئول دفتر مدیر آموزش مهندس سمیه محمدی ۲۲۶  ۴۴۲۰۳۷۱۵
مدیر دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و مدعو دکتر احمد جعفرزاده افشاری ۲۷۴ ۴۴۲۰۳۷۴۱
مسئول گسترش آموزش عالی و جذب هیات علمی  سیدرضا فاطمی ۲۷۴ ۴۴۲۰۳۷۴۱
مسئول دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و مدعو  مهندس رضا روحی ۲۷۴ ۴۴۲۰۳۷۴۱
مدیر تحصیلات تکمیلی  دکتر حمید افشنگ  ۲۵۴  ۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی حافظ مظفری ۲۵۴ ۴۴۲۰۳۷۵۰
کارشناس تحصیلات تکمیلی حوا فضلی کیانی، ابراهیم حیدری، مهدی کمالی نسب ۲۵۴ ۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول اداره دانش آموختگان مجید باقرزاده ۲۱۳ ۴۴۲۰۳۶۳۶
کارشناس آموزش (امور دانش‌آموختگان) مهندس اشراقی- مهندس حبیب زاده ۲۲۹  ۴۴۲۰۳۶۳۶
مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی احمدرضا کیقبادی ۲۸۱  ۴۴۲۰۳۷۴۹
کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی  مهربان نجفی ۲۷۹
مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی مرتضی رستمی ۲۴۸ ۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی  عاطفه غروی -مهندس میرباقری ۲۱۰
کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم انسانی فرهاد پژند ۲۷۷  ۴۴۲۰۳۷۳۴
 کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
کارشناس آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی زهرا طاهرنژاد ۲۸۱ ۴۴۲۰۳۷۴۹
مسئول دایره  پذیرش – ثبت نام بابک محمدپور ۲۱۹
 کارشناس آموزش- دایره پذیرش و ثبت نام سیف ا… اژدری، علی باشام ۲۱۹
کاردان آموزش (بایگانی) رهبر مختاری ۲۱۹


معاونت پژوهشی و فناوری:

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاونت پژوهش و فناوری دکتر عسکری فاتح ۲۰۳ ۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری سید عیسی فاطمی ۲۰۳ ۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول سخت افزار مهندس حسین صالحی ۲۹۲ ۴۳۱۲۵۷۲۶
کارشناس امور پژوهشی – کارشـناس وب سایت مهندس ابراهیم قصابی ۲۵۲ ۴۳۱۲۵۷۲۶
کارشناس امور پژوهشی – کارشناس شبکه و اینترنت مهندس بهاره محمدی ۲۶۰
کارشناس مرکز کامپیوتر- مسئول اجرایی آزمونهای بین المللی مهندس مجید فرزانه ۲۰۶  ۴۴۲۰۳۷۴۷
—- —- —-
کاردان مرکز کامپیوتر ( اتوماسیون اداری) جهانگیر خانزاد ۲۶۰
کاردان دفتر ارتباط با صنعت سجاد عمران پور ۲۸۸  ۴۴۲۰۳۷۵۲
مسئول کتابخانه محسن فلاح ۲۱۲ ۴۴۲۰۳۷۱۸
کارشناس کتابخانه  فرشاد مظفری ۲۱۲


معاونت دانشجویی و فرهنگی:

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاون دانشجویی و فرهنگی مهندس لطفعلی یزدانی ۲۰۲ ۴۴۲۰۳۷۱۷
کارشناس امور دانشجویی   پروانه غروی ۲۹۳ ۴۴۲۰۳۷۵۳
 مسئول دفتر معاون و دبیرخانه کمیته انضباطی وحید ابراهیمی ۲۰۲ ۴۴۲۰۳۷۱۷
مدیر دانشجویی هوشیار حقیقی ۲۳۵ ۴۴۲۰۳۷۱۶
مسئول امور دانشجویی یاسر بهروزی ۲۳۵ ۴۴۲۰۳۷۱۶
مسئول صندوق رفاه دانشجویان کامران مظفری ۲۹۳ ۴۴۲۰۳۷۵۳
مدیر فرهنگی سید عابس حسینی ۲۳۹ ۴۴۲۰۳۷۳۳
مسئول تربیت‌بدنی و فوق ‌برنامه دانشجویان مجید عفتی ۲۶۷  ۴۴۲۰۳۷۲۷
دفتر مشاوره دانشگاه  راضیه امین السادات- عبدالله ضیایی راد ۲۶۶ ۴۴۲۰۳۷۴۲
کارشناس امور دانشجویی ملیحه اعظمی ۲۶۶ ۴۴۲۰۳۷۴۲
کارمند امور دانشجویی محمدرضا ابراهیمی ۲۲۳

 معاونت اداری و مالی:

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
مشاور رئیس و معاون اداری و مالی دکتر سید حسن حسینی مقدم ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
مدیر اداری و پشتیبانی اسماعیل مختاری ۲۲۵ ۴۴۲۰۳۷۳۵
مسئول دفتر معاون اداری و مالی جواد علیپور ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
کارشناس کارگزینی مهندس مسعود شالیکار ۲۲۵ ۴۴۲۰۳۷۳۵
مسئول پشتیبانی سیدرسول‌ رضوی ۲۲۴ ۴۴۲۰۳۷۳۶
کاردان امور ادرای علی اصغر رضوی ۲۲۴ ۴۴۲۰۳۷۳۶
کاردان امور ادرای مصطفی قاسمی ۲۲۴ ۴۴۲۰۳۷۳۶
مدیر امـور مالی عادل صمیمی ۲۴۱ ۴۴۲۰۳۷۳۷
کارشناس مالی موسی بابازاده ۲۲۷ ۴۳۱۲۵۷۲۱
کارشناس امور مالی ربابه رمضانی ۲۲۷ ۴۳۱۲۵۷۲۱
کارشناس امور مالی زهرا واحدی ۲۲۷ ۴۳۱۲۵۷۲۱
کارشناس امور مالی اصغر موسی پور ۲۲۷ ۴۳۱۲۵۷۲۱
کارشناس امور مالی عبدالله اسدی پور ۲۲۷ ۴۳۱۲۵۷۲۱
کارشناس امور مالی فاطمه اسماعیل پور ۲۲۷ ۴۳۱۲۵۷۲۱
کارشناس دبیرخانه سعید عباس‌زاده ۲۶۳ ۴۴۲۰۳۷۵۵
 کارشناس دبیرخانه زینب هاشم پور ۲۶۳ ۴۴۲۰۳۷۵۵
کاردان امور اداری – انباردار قاسم حیدرزاده ۲۳۲  ۴۴۲۰۳۷۵۱

 


دانشـــــکده ها : 

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
رئیس دانشکده فنی و مهندسی دکتر مرتضی عباس قربانی ۲۸۵ ۴۴۲۰۳۷۲۶
مسئول دفتر رئیس دانشکده فنی و مهندسی نصرت الله محمدزاده ۲۸۵ ۴۴۲۰۳۷۲۶
رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دکتر محمد نبی پور ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی فرهاد پژند ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
رئیس دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتر علیرضا امانی  ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
کارشناس حضور غیاب دانشکده فنی و مهندسی نعمت رنجبر ۲۳۸
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها مهندس محمد خانزاد ۲۰۷
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها  علی اصغر انصاری ۲۶۴
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها مهندس محسن هاشمی ۲۲۰
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها مهندس حسین فریدی ۲۰۷
آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی  رضوی – ابراهیمی – حبیبی ۲۱۶- ۲۳۸
آبدارخانه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی تقی زاده- نبی زاده ۲۳۱
آبدارخانه دانشکده علوم ورزشی امجدی – قاسم پور ۲۲۱

 

 حـراســــــت: 

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفـن داخلی تلفــــن مستقیم
کارشناس حراست غلامرضا ابراهیم نژاد ۲۸۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
  مسئول حفاظت فیزیکی محمد علی فلاح ۲۸۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند حراست عموزاده – برمخ – مختاری-ابراهیم پور ۲۲۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند انتظامات  نادعلیزاده- نجوار- اسماعیلی- فرهاد و مجتبی باکری- اخوان ۲۲۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹

 

 عمـــــومی: 

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفـن داخلی تلفــــن مستقیم
تأسیسات رضاپو – قربانی- نبی‌زاده ۲۷۰
 سلف دانشجویی یاسرعمرانپور ۲۵۵ ۴۴۲۰۳۷۳۵
سالن غذاخوری اساتید و کارکنان یاسرعمرانپور ۲۵۶
بوفه دانشجویی یاسرعمرانپور ۲۳۷
انتشارات بهزادی – سعیدی ۲۸۳
انتشارات (دانشکده فنی و مهندسی) عزیزی نوائی ۴۴۲۰۳۷۱۴
مهمانسرا ( استادسرا ) حمیدرضا نبی‌زاده –  محسن ابریجن ۲۵۱ ۴۴۲۰۳۷۲۱

 موسسـه دانشــــــگاهی:  

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
ذیحساب و مدیرمالی موسسه دانشگاهی خدیجه کیوان ۲۶۱ ۴۴۲۰۳۷۲۹
مدیر اجرایی موسسه دانشگاهی- امین اموال فرشید مظفری ۲۰۵ ۴۴۲۰۳۷۴۵
کارمند موسسه دانشگاهی ناصر ابراهیمی ۲۰۵ ۴۴۲۰۳۷۴۵
 دبیرخانه موسسه دانشگاهی کبری محسن زاده ۲۶۳ ۴۴۲۰۳۷۵۵
 فضــــــــای سبز/خدمات :  
عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها
فضای سبز  نبی زاده- محمودیان- شبانی- جمشیدی مقدم- محمودی- نوری- سیفی پاشا-غلامی
خدمات آمارد عباس نژاد – حسین زاده- برارپور- مجید باکری- حسینیان – اکبری