نسخه آزمایشی

کارکنان و تماس ها

تاریخ به روز رسانی ۰۵-۸-۹۷

عنــوان
نام مسئــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
شماره تماس سانترال دانشگاه شمال پیش شماره ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۱۰-۱۳
فکس دفتر ریاست دانشگاه  44203731
فکس دبیرخانه مرکزی دانشگاه   44203755-44203638
دفتر معاونت آموزشی و پژوهشیسید عیسی فاطمی
۲۰۱
۴۴۲۰۳۷۵۶-۴۴۲۰۳۷۴۸
دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگیوحید ابراهیمی
۲۰۲
۴۴۲۰۳۷۱۷
دفتر معاونت اداری و مالیجواد علیپور
۲۹۰
۴۴۲۰۳۷۲۸
دفتر دانشکده فنی و مهندسینصرت الله محمدزاده
۲۸۵
۴۴۲۰۳۷۲۶
دفتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعیفرهاد پژند
۲۷۷
۴۴۲۰۳۷۳۴
دفتر دانشکده علوم ورزشیحشمت آقایی مقدم
۲۴۲
۴۴۲۰۳۷۵۴
  پست بانکفرامرز پاکدل
۲۴۹
۴۳۱۲۵۰۷۷/ 43125725
مرکز کارآفرینی بین المللی شمال  44440704
    
حوزه ریاست:      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
ریاست دانشگاهدکتر عباسعلی رستمی
۲۰۰
۴۴۲۰۳۶۳۹
مدیر عامل موسسه دانشگاهیدکتر سید محمدحسین رضوی
۲۰۰
۴۴۲۰۳۷۴۴
مسئول دفتر ریاستمهندس رضا رستمی
۲۰۰
۴۴۲۰۳۷۳۱ – فکس
رئیس روابط عمومیاسماعیل قصابی
۲۴۵
۴۴۲۰۳۶۴۰
مدیر حراستیاسر رجبی
۲۰۴
۴۴۲۰۳۷۳۲
    
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:   
عنـــــوان
نام مسئـــول بخش هاتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر حمیدرضا کوهی
۲۰۱
۴۴۲۰۳۷۴۸
 مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیسید عیسی فاطمی
۲۰۱
 44203748
مدیر اداره  آموزشدکتر محمد اسماعیل اکبر پور
۲۲۶
۴۴۲۰۳۷۱۵
 مسئول دفتر مدیر آموزشمهندس سمیه محمدی
۲۲۶
 44203715
مدیر دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و
مدعو

۲۷۴
۴۴۲۰۳۷۴۱
مسئول گسترش آموزش عالی و جذب هیات علمی سیدرضا فاطمی
۲۷۴
۴۴۲۰۳۷۴۱
مسئول دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و
مدعو
 مهندس رضا روحی
۲۷۴
۴۴۲۰۳۷۴۱
مدیر تحصیلات تکمیلی دکتر حمید افشنگ
۲۵۴
 44203750
مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان
تحصیلات تکمیلی
حافظ مظفری
۲۵۴
۴۴۲۰۳۷۵۰
کارشناس تحصیلات تکمیلیحوا فضلی کیانی، ابراهیم حیدری، مهدی کمالی نسب
۲۵۴
۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول اداره دانش آموختگانمجید باقرزاده
۲۲۹
۴۴۲۰۳۶۳۶
کارشناس آموزش (امور دانش‌آموختگان)مهندس حبیب زاده – علی باشام
۲۲۹
 44203636
مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی
احمدرضا کیقبادی
۲۸۱
 44203749
کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی مهربان نجفی
۲۷۹
 
مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسیمرتضی رستمی
۲۴۸
۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی عاطفه غروی -مهندس میرباقری
۲۱۰
 
کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم انسانیفرهاد پژند
۲۷۷
 44203734
 کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم ورزشیحشمت آقایی مقدم
۲۴۲
۴۴۲۰۳۷۵۴
کارشناس آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعیزهرا طاهرنژاد
۲۸۱
۴۴۲۰۳۷۴۹
مسئول دایره  پذیرش – ثبت نامبابک محمدپور
۲۱۹
۴۴۲۰۳۶۳۷
 کارشناس آموزش- دایره پذیرش و ثبت نامسیف ا… اژدری
۲۱۹
۴۴۲۰۳۶۳۷
کاردان آموزش (بایگانی)رهبر مختاری
۲۱۳
 
کارشناس دبیرخانه کمیسیون موارد خاص، آمار و
ارتباط با خانواده ها
مهندس اشراقی
۲۱۹
۴۴۲۰۳۶۳۷
    
معاونت پژوهشی و فناوری:   
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
معاونت پژوهش و فناوریدکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی
۲۰۳
۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوریسید عیسی فاطمی
۲۰۳
۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول فناوری اطلاعاتمهندس حسین صالحی
۲۹۲
۴۳۱۲۵۷۲۶
کارشـناس فناوری اطلاعاتمهندس ابراهیم قصابی
۲۵۲
۴۳۱۲۵۷۲۶
کارشـناس فناوری اطلاعاتمهندس بهاره محمدی
۲۶۰
 
کارشـناس فناوری اطلاعاتمهندس مجید فرزانه
۲۰۶
 44203747
کارشـناس فناوری اطلاعاتمهندس جهانگیر خانزاد
۲۶۰
۴۴۲۰۳۷۵۲
کاردان دفتر ارتباط با صنعتسجاد عمران پور
۲۸۸
 44203752
کارشناس کتابخانهمحسن فلاح
۲۱۲
۴۴۲۰۳۷۱۸
کارشناس کتابخانهفرشاد مظفری
۲۱۲
۴۴۲۰۳۷۱۸
    
معاونت دانشجویی و فرهنگی:   
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
معاون دانشجویی و فرهنگیمهندس لطفعلی یزدانی
۲۰۲
۴۴۲۰۳۷۱۷
کارشناس امور دانشجویی  پروانه غروی
۲۹۳
۴۴۲۰۳۷۵۳
 مسئول دفتر معاون و دبیرخانه کمیته انضباطیوحید ابراهیمی
۲۰۲
۴۴۲۰۳۷۱۷
مدیر دانشجوییهوشیار حقیقی
۲۳۵
۴۴۲۰۳۷۱۶
مسئول امور دانشجویی و کمیسیون موارد خاصیاسر بهروزی
۲۳۵
۴۴۲۰۳۷۱۶
مسئول صندوق رفاه دانشجویانکامران مظفری
۲۹۳
۴۴۲۰۳۷۵۳
مدیر فرهنگیسید عابس حسینی
۲۳۹
۴۴۲۰۳۷۳۳
مسئول تربیت‌بدنی و فوق ‌برنامه دانشجویانمجید عفتی
۲۶۷
 44203727
دفتر مشاوره دانشگاه راضیه امین السادات- عبدالله ضیایی راد
۲۶۶
۴۴۲۰۳۷۴۲
مسئول بهداشت و درمانملیحه اعظمی
۲۶۶
۴۴۲۰۳۷۴۲
کارمند امور دانشجوییمحمدرضا ابراهیمی
۲۲۳
 
    
معاونت اداری و مالی :   
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
معاون اداری و مالیدکتر محمدرضا فدوی امیری
۲۹۰
۴۴۲۰۳۷۲۸
مدیر اداری و پشتیبانیاسماعیل مختاری
۲۲۵
۴۴۲۰۳۷۳۵
مسئول دفتر معاون اداری و مالیجواد علیپور
۲۹۰
۴۴۲۰۳۷۲۸
مسئول کارگزینی و رفاهمهندس مسعود شالیکار
۲۲۵
۴۴۲۰۳۷۳۵
مسئول پشتیبانیسید عبدالرسول رضوی
۲۲۴
۴۴۲۰۳۷۳۶
کاردان امور ادرایعلی اصغر رضوی
۲۲۴
۴۴۲۰۳۷۳۶
کاردان امور ادرایمصطفی قاسمی
۲۲۴
۴۴۲۰۳۷۳۶
مدیر امـور مالیعادل صمیمی آملی
۲۴۱
۴۴۲۰۳۷۳۷
مسئول حسابداری دانشجویانموسی بابازاده
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
مسئول حسابداریربابه رمضانی
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس امور مالیزهرا واحدی
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس امور مالیاصغر موسی پور
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کارمند امور مالیعبدالله اسدی پور
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کاردان امور مالیفاطمه اسماعیل پور
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس دبیرخانهسعید عباس‌زاده
۲۶۳
۴۴۲۰۳۷۵۵
 کارشناس دبیرخانهزینب هاشم پور
۲۶۳
۴۴۲۰۳۷۵۵
کاردان امور اداری – انباردارقاسم حیدرزاده
۲۳۲
 44203751
    
دانشـــــکده ها :     
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
رئیس دانشکده فنی و مهندسیدکتر مرتضی عباس قربانی
۲۸۵
۴۴۲۰۳۷۲۶
مسئول دفتر رئیس دانشکده فنی و مهندسینصرت الله محمدزاده
۲۸۵
۴۴۲۰۳۷۲۶
رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدکتر محمد نبی پور
۲۷۷
۴۴۲۰۳۷۳۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی
فرهاد پژند
۲۷۷
۴۴۲۰۳۷۳۴
    
رئیس دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشیدکتر سعید امیرنژاد
۲۴۲
۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم ورزشیحشمت آقایی مقدم
۲۴۲
۴۴۲۰۳۷۵۴
کاردان حضور غیاب دانشکده فنی و مهندسینعمت رنجبر
۲۳۸
 
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه هامهندس محمد خانزاد
۲۰۷
 
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها علی اصغر انصاری
۲۶۴
 
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه هامهندس محسن هاشمی
۲۲۰
 
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه هامهندس حسین فریدی
۲۰۷
 
آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی رضوی – ابراهیمی – حبیبی
۲۱۶- ۲۳۸
 
آبدارخانه دانشکده علوم انسانی و اجتماعیتقی زاده- نبی زاده
۲۳۱
 
آبدارخانه دانشکده علوم ورزشیامجدی – قاسم پور
۲۲۱
 
    
حراست :   
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفـن داخلیتلفــــن مستقیم
کارشناس حراستغلامرضا ابراهیم نژاد
۲۸۲
۴۴۲۰۳۷۱۹
  مسئول حفاظت فیزیکیمحمد علی فلاح
۲۸۲
۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند حراستعموزاده – برمخ – مختاری-ابراهیم پور – هادی رنجبر
۲۲۲
۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند انتظامات نادعلیزاده- نجوار- اسماعیلی- فرهاد و مجتبی باکری- اخوان- 
222
44203719
    
عمومی :   
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفـن داخلیتلفــــن مستقیم
تأسیساترضاپو – قربانی- نبیزاده
۲۷۰
 
 سلف دانشجویییاسرعمرانپور
۲۵۵
۴۴۲۰۳۷۳۵
سالن غذاخوری اساتید و کارکنانیاسرعمرانپور
۲۵۶
 
بوفه دانشجویییاسرعمرانپور
۲۳۷
 
انتشاراتبهزادی – سعیدی
۲۸۳
 
انتشارات (دانشکده فنی و مهندسی)عزیزی نوائی 44203714
مهمانسرا ( استادسرا )حمیدرضا نبی زاده –  محسن ابریجن۲۵۱
۴۴۲۰۳۷۲۱
موسسه دانشگاهی :   
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش هاتلفن داخلیتلفــــن مستقیم
ذیحساب و مدیرمالی موسسه دانشگاهیخدیجه کیوان
۲۶۱
۴۴۲۰۳۷۲۹
مدیر اجرایی موسسه دانشگاهیفرشید مظفری
۲۰۵
۴۴۲۰۳۷۴۵
کارمند موسسه دانشگاهیناصر ابراهیمی
۲۰۵
۴۴۲۰۳۷۴۵
 دبیرخانه موسسه دانشگاهی و مسئول امین اموالکبری محسن زاده
۲۶۳
۴۴۲۰۳۷۵۵