کارکنان و تماس ها

تاریخ به روز رسانی ۰۵-۸-۹۷

عنــوان
نام مسئــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
شماره تماس سانترال دانشگاه شمال   پیش شماره ۰۱۱ ۴۴۲۰۳۷۱۰-۱۳
فکس دفتر ریاست دانشگاه     ۴۴۲۰۳۷۳۱
فکس دبیرخانه مرکزی دانشگاه      ۴۴۲۰۳۷۵۵-۴۴۲۰۳۶۳۸
دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی سید عیسی فاطمی ۲۰۱ ۴۴۲۰۳۷۵۶-۴۴۲۰۳۷۴۸
دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی وحید ابراهیمی
۲۰۲
۴۴۲۰۳۷۱۷
دفتر معاونت اداری و مالی جواد علیپور
۲۹۰
۴۴۲۰۳۷۲۸
دفتر دانشکده فنی و مهندسی سید محسن هاشمی میری
۲۸۵
۴۴۲۰۳۷۲۶
دفتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی فرهاد پژند
۲۷۷
۴۴۲۰۳۷۳۴
دفتر دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم
۲۴۲
۴۴۲۰۳۷۵۴
  پست بانک فرامرز پاکدل
۲۴۹
۴۳۱۲۵۰۷۷/ ۴۳۱۲۵۷۲۵
مرکز کارآفرینی بین المللی شمال     ۴۴۴۴۰۷۰۴
       
حوزه ریاست:         
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
ریاست دانشگاه دکتر عباسعلی رستمی
۲۰۰
۴۴۲۰۳۶۳۹
مدیر عامل موسسه دانشگاهی دکتر سید محمدحسین رضوی
۲۰۰
۴۴۲۰۳۷۴۴
مدیر حوزه ریاست مهندس رضا رستمی
۲۰۰
۴۴۲۰۳۷۳۱ – فکس
رئیس روابط عمومی اسماعیل قصابی
۲۴۵
۴۴۲۰۳۶۴۰
مدیر حراست یاسر رجبی
۲۰۴
۴۴۲۰۳۷۳۲
       
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:      
عنـــــوان
نام مسئـــول بخش ها تلفن داخلی تلفن مستقیم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر حمیدرضا کوهی
۲۰۱
۴۴۲۰۳۷۴۸
 مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی سید عیسی فاطمی
۲۰۱
 ۴۴۲۰۳۷۴۸
مدیر اداره  آموزش دکتر محمد اسماعیل اکبر پور
۲۲۶
۴۴۲۰۳۷۱۵
 مسئول دفتر مدیر آموزش مهندس سمیه محمدی
۲۲۶
 ۴۴۲۰۳۷۱۵
مدیر دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و
مدعو
دکتر لیلا رستمی
۲۷۴
۴۴۲۰۳۷۴۱
مسئول گسترش آموزش عالی و جذب هیات علمی  سیدرضا فاطمی
۲۷۴
۴۴۲۰۳۷۴۱
مسئول دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و
مدعو
 مهندس رضا روحی
۲۷۴
۴۴۲۰۳۷۴۱
مدیر تحصیلات تکمیلی  دکتر حمید افشنگ
۲۵۴
 ۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان
تحصیلات تکمیلی
حافظ مظفری
۲۵۴
۴۴۲۰۳۷۵۰
کارشناس تحصیلات تکمیلی حوا فضلی کیانی، ابراهیم حیدری، مهدی کمالی نسب
۲۵۴
۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول اداره دانش آموختگان مجید باقرزاده
۲۲۹
۴۴۲۰۳۶۳۶
کارشناس آموزش (امور دانش‌آموختگان) مهندس حبیب زاده – علی باشام
۲۲۹
 ۴۴۲۰۳۶۳۶
مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی
احمدرضا کیقبادی
۲۸۱
 ۴۴۲۰۳۷۴۹
کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی  مهربان نجفی
۲۷۹
 
مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی مرتضی رستمی
۲۴۸
۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی  عاطفه غروی -مهندس میرباقری
۲۱۰
۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی زهرا طاهرنژاد ۲۸۱

۴۴۲۰۳۷۴۹
کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم انسانی نصرت ا… محمد زاده ۲۷۷

۴۴۲۰۳۷۳۴
 کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دایره  پذیرش – ثبت نام بابک محمدپور
۲۱۹
۴۴۲۰۳۶۳۷
 کارشناس آموزش- دایره پذیرش و ثبت نام سیف ا… اژدری
۲۱۹
۴۴۲۰۳۶۳۷
کاردان آموزش (بایگانی) رهبر مختاری
۲۱۳
 
کارشناس دبیرخانه کمیسیون موارد خاص، آمار و
ارتباط با خانواده ها
مهندس اشراقی
۲۱۹
۴۴۲۰۳۶۳۷
       
معاونت پژوهشی و فناوری:      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاونت پژوهش و فناوری دکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی
۲۰۳
۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری سید عیسی فاطمی
۲۰۳
۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول فناوری اطلاعات مهندس حسین صالحی
۲۹۲
۴۳۱۲۵۷۲۶
کارشـناس فناوری اطلاعات مهندس ابراهیم قصابی
۲۵۲
۴۳۱۲۵۷۲۶
کارشـناس فناوری اطلاعات مهندس بهاره محمدی
۲۶۰
 
کارشـناس فناوری اطلاعات مهندس مجید فرزانه
۲۰۶
 ۴۴۲۰۳۷۴۷
کارمند فناوری اطلاعات مهندس جهانگیر خانزاد
۲۶۰
۴۴۲۰۳۷۵۲
کاردان دفتر ارتباط با صنعت سجاد عمران پور
۲۸۸
 ۴۴۲۰۳۷۵۲
کارشناس کتابخانه فرشاد مظفری
۲۱۲
۴۴۲۰۳۷۱۸
   

 
       
معاونت دانشجویی و فرهنگی:      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاون دانشجویی و فرهنگی مهندس لطفعلی یزدانی
۲۰۲
۴۴۲۰۳۷۱۷
کارشناس امور دانشجویی   پروانه غروی
۲۹۳
۴۴۲۰۳۷۵۳
 مسئول دفتر معاون و دبیرخانه کمیته انضباطی وحید ابراهیمی
۲۰۲
۴۴۲۰۳۷۱۷
مدیر دانشجویی هوشیار حقیقی
۲۳۵
۴۴۲۰۳۷۱۶
مسئول امور دانشجویی و کمیسیون موارد خاص یاسر بهروزی
۲۳۵
۴۴۲۰۳۷۱۶
مسئول صندوق رفاه دانشجویان کامران مظفری
۲۹۳
۴۴۲۰۳۷۵۳
مدیر فرهنگی سید عابس حسینی
۲۳۹
۴۴۲۰۳۷۳۳
مسئول تربیت‌بدنی و فوق ‌برنامه دانشجویان مجید عفتی
۲۶۷
 ۴۴۲۰۳۷۲۷
دفتر مشاوره دانشگاه  

 
مسئول بهداشت و درمان ملیحه اعظمی
۲۶۶
۴۴۲۰۳۷۴۲
کارمند امور دانشجویی محمدرضا ابراهیمی
۲۲۳
 
       
معاونت اداری و مالی :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاون اداری و مالی دکتر محمدرضا فدوی امیری
۲۹۰
۴۴۲۰۳۷۲۸
مدیر اداری و پشتیبانی اسماعیل مختاری
۲۲۵
۴۴۲۰۳۷۳۵
مسئول دفتر معاون اداری و مالی جواد علیپور
۲۹۰
۴۴۲۰۳۷۲۸
مسئول کارگزینی و رفاه مهندس مسعود شالیکار
۲۲۵
۴۴۲۰۳۷۳۵
مسئول پشتیبانی سید عبدالرسول رضوی
۲۲۴
۴۴۲۰۳۷۳۶
کاردان امور ادرای علی اصغر رضوی
۲۲۴
۴۴۲۰۳۷۳۶
کاردان امور ادرای مصطفی قاسمی
۲۲۴
۴۴۲۰۳۷۳۶
مدیر امـور مالی عادل صمیمی آملی
۲۴۱
۴۴۲۰۳۷۳۷
مسئول حسابداری دانشجویان موسی بابازاده
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
مسئول حسابداری ربابه رمضانی
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس امور مالی زهرا واحدی
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس امور مالی اصغر موسی پور
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کارمند امور مالی عبدالله اسدی پور
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کاردان امور مالی فاطمه اسماعیل پور
۲۲۷
۴۴۲۰۳۷۲۰
کارشناس دبیرخانه سعید عباس‌زاده
۲۶۳
۴۴۲۰۳۷۵۵
 کارشناس دبیرخانه زینب هاشم پور
۲۶۳
۴۴۲۰۳۷۵۵
کاردان امور اداری – انباردار قاسم حیدرزاده
۲۳۲
 ۴۴۲۰۳۷۵۱
       
دانشـــــکده ها :        
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
رئیس دانشکده فنی و مهندسی دکتر مرتضی عباس قربانی
۲۸۵
۴۴۲۰۳۷۲۶
مسئول دفتر رئیس دانشکده فنی و مهندسی سید محسن هاشمی میری
۲۸۵
۴۴۲۰۳۷۲۶
رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دکتر محمد نبی پور
۲۷۷
۴۴۲۰۳۷۳۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی
فرهاد پژند
۲۷۷
۴۴۲۰۳۷۳۴
کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم انسانی نصرت ا… محمدزاده ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
رئیس دانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتر سعید امیرنژاد
۲۴۲
۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم
۲۴۲
۴۴۲۰۳۷۵۴
کاردان حضور غیاب دانشکده فنی و مهندسی نعمت رنجبر
۲۳۸
 
مدیر   آزمایشگاه و کارگاه ها دکتر مطلبی    
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها  علی اصغر انصاری
۲۶۴
 
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها مهندس حسین فریدی
۲۲۰ – ۲۰۷
 
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها

مهندس محمد خانزاد ۲۰۷   
آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی  حسین زاده – ابراهیمی – حبیبی
۲۱۶- ۲۳۸
 
آبدارخانه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی تقی زاده – نجوار
۲۳۱
 
آبدارخانه دانشکده علوم ورزشی امجدی – قاسم پور
۲۲۱
 
       
حراست :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفـن داخلی تلفــــن مستقیم
کارشناس حراست غلامرضا ابراهیم نژاد
۲۸۲
۴۴۲۰۳۷۱۹
  مسئول حفاظت فیزیکی محمد علی فلاح
۲۸۲
۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند حراست عموزاده – برمخ – مختاری-ابراهیم پور – هادی رنجبر
۲۲۲
۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند انتظامات نادعلیزاده – رضوی – اسماعیلی- فرهاد و مجتبی باکری- اخوان- 
۲۲۲
۴۴۲۰۳۷۱۹
       
عمومی :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفـن داخلی تلفــــن مستقیم
تأسیسات رضاپو – قربانی- نبیزاده
۲۷۰
 
 سلف دانشجویی یاسرعمرانپور
۲۵۵
۴۴۲۰۳۷۳۵
سالن غذاخوری اساتید و کارکنان یاسرعمرانپور
۲۵۶
 
بوفه دانشجویی یاسرعمرانپور
۲۳۷
 
انتشارات بهزادی – سعیدی
۲۸۳
 
انتشارات (دانشکده فنی و مهندسی) عزیزی نوائی   ۴۴۲۰۳۷۱۴
مهمانسرا ( استادسرا ) حمیدرضا نبی زاده –  محسن ابریجن ۲۵۱
۴۴۲۰۳۷۲۱
موسسه دانشگاهی :      
عنـــــوان
نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
ذیحساب و مدیرمالی موسسه دانشگاهی خدیجه کیوان
۲۶۱
۴۴۲۰۳۷۲۹
مدیر اجرایی موسسه دانشگاهی فرشید مظفری
۲۰۵
۴۴۲۰۳۷۴۵
کارمند موسسه دانشگاهی ناصر ابراهیمی
۲۰۵
۴۴۲۰۳۷۴۵
 دبیرخانه موسسه دانشگاهی و مسئول امین اموال کبری محسن زاده
۲۶۳
۴۴۲۰۳۷۵۵