نسخه آزمایشی

کارکنان و تماس ها

 آخرین تاریخ به روز رسانی :   ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
عنــوان نام مسئــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
تلفن دانشگاه ** ۴۴۲۰۳۷۱۰-۱۳
فکس دفتر ریاست دانشگاه ۴۴۲۰۳۷۳۱
فکس دبیرخانه مرکزی دانشگاه ** ۴۴۲۰۳۷۵۵-۴۴۲۰۳۶۳۸
دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی سید عیسی فاطمی ۲۰۱ ۴۴۲۰۳۷۵۶-۴۴۲۰۳۷۴۸
دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی وحید ابراهیمی  ۲۰۲ ۴۴۲۰۳۷۱۷
دفتر معاونت اداری و مالی جواد علیپور ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
دفتر دانشکده فنی و مهندسی نصرت الله محمدزاده  ۲۸۵ ۴۴۲۰۳۷۲۶
دفتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی فرهاد پژند  ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
دفتر دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
  پست بانک فرامرز پاکدل ۲۴۹ ۴۳۱۲۵۰۷۷/ ۴۳۱۲۵۷۲۵


حوزه ریاست:  
 

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
ریاست دانشگاه دکتر عباسعلی رستمی ۲۰۰ ۴۴۲۰۳۶۳۹
مدیر عامل موسسه دانشگاهی دکتر سید محمدحسین رضوی ۲۰۰ ۴۴۲۰۳۷۴۴
مسئول دفتر ریاست مهندس رضا رستمی ۲۰۰ ۴۴۲۰۳۷۳۱ – فکس
رئیس روابط عمومی اسماعیل قصابی ۲۴۵ ۴۴۲۰۳۶۴۰
مدیر حراست یاسر رجبی ۲۰۴ ۴۴۲۰۳۷۳۲


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

عنـــــوان نام مسئـــول بخش ها تلفن داخلی تلفن مستقیم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مهندس حمیدرضا کوهی ۲۰۱ ۴۴۲۰۳۷۴۸
 مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی سید عیسی فاطمی ۲۰۱  ۴۴۲۰۳۷۴۸
مدیر اداره  آموزش دکتر مرتضی عباس قربانی ۲۲۶ ۴۴۲۰۳۷۲۵
 مسئول دفتر مدیر آموزش مهندس سمیه محمدی ۲۲۶  ۴۴۲۰۳۷۲۵
مدیر دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و مدعو دکتر احمد جعفرزاده افشاری ۲۷۴ ۴۴۲۰۳۷۴۱
مسئول گسترش آموزش عالی و جذب هیات علمی  سیدرضا فاطمی ۲۷۴ ۴۴۲۰۳۷۴۱
کارشناس دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی  و مدعو  مهندس رضا روحی ۲۷۴ ۴۴۲۰۳۷۴۱
مدیر تحصیلات تکمیلی  دکتر سید محمد سید پور  ۲۵۴  ۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی حافظ مظفری ۲۵۴ ۴۴۲۰۳۷۵۰
کارشناس تحصیلات تکمیلی حوا فضلی کیانی، ابراهیم حیدری ۲۵۴ ۴۴۲۰۳۷۵۰
مسئول اداره دانش آموختگان مجید باقرزاده ۲۱۳ ۴۴۲۰۳۶۳۶
کارشناس آموزش (امور دانش‌آموختگان) مهندس اشراقی- مهندس حبیب زاده ۲۲۹  ۴۴۲۰۳۶۳۶
مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی احمدرضا کیقبادی ۲۸۱
کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی  مهربان نجفی ۲۷۹
مدیر خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی مرتضی رستمی ۲۴۸ ۴۴۲۰۳۷۴۶
کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی  عاطفه غروی -مهندس میرباقری ۲۱۰
کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم انسانی فرهاد پژند ۲۷۷  ۴۴۲۰۳۷۳۴
 کارشناس حضور و غیاب دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
کارشناس آموزش زهرا طاهرنژاد ۲۸۹ ۴۴۲۰۳۷۳۸
مسئول دایره  پذیرش – ثبت نام بابک محمدپور ۲۱۹
 کارشناس آموزش- دایره پذیرش و ثبت نام سیف ا… اژدری، علی باشام ۲۱۹
کاردان آموزش (بایگانی) رهبر مختاری ۲۱۹


معاونت پژوهشی و فناوری:

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاونت پژوهش و فناوری سعید امیرنژاد ۲۰۳ ۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری سید عیسی فاطمی ۲۰۳ ۴۴۲۰۳۷۵۶
مسئول سخت افزار و شبکه مهندس حسین صالحی ۲۹۲ ۴۳۱۲۵۷۲۶
کارشناس امور پژوهشی – شبکه و اینترنت مهندس ابراهیم قصابی ۲۹۲ ۴۳۱۲۵۷۲۶
کارشناس مرکز کامپیوتر- سرپرست آزمونهای بین المللی مهندس بهاره محمدی ۲۸۴
کارشناس مرکز کامپیوتر- مسئول اجرایی آزمونهای بین المللی مهندس مجید فرزانه ۲۰۶  ۴۴۲۰۳۷۴۷
کارشـناس وب سایت —- ۲۵۲
کارشناس سایت دانشکده فنی و مهندسی مهندس مهدی کمالی نسب ۲۶۰
کاردان مرکز کامپیوتر ( اتوماسیون اداری) جهانگیر خانزاد ۲۶۰
کاردان دفتر ارتباط با صنعت سجاد عمران پور ۲۸۸  ۴۴۲۰۳۷۵۲
سرپرست کتابخانه محسن فلاح ۲۸۶ ۴۴۲۰۳۷۱۸
کارشناس کتابخانه  فرشاد مظفری ۲۱۲


معاونت دانشجویی و فرهنگی:

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
معاون دانشجویی و فرهنگی مهندس لطفعلی یزدانی ۲۰۲ ۴۴۲۰۳۷۱۷
 مسئول سمعی و بصری   پروانه غروی ۲۹۳ ۴۴۲۰۳۷۵۳
 مسئول دفتر معاون و دبیرخانه کمیته انضباطی وحید ابراهیمی ۲۰۲ ۴۴۲۰۳۷۱۷
مدیر دانشجویی هوشیار حقیقی ۲۳۵ ۴۴۲۰۳۷۱۶
مسئول امور دانشجویی یاسر بهروزی ۲۳۵ ۴۴۲۰۳۷۱۶
مدیر مالی سرانه فرهنگی کامران مظفری ۲۹۳ ۴۴۲۰۳۷۵۳
مدیر فرهنگی سید عابس حسینی ۲۳۹ ۴۴۲۰۳۷۳۳
مسئول تربیت‌بدنی و فوق ‌برنامه دانشجویان مجید عفتی ۲۶۷  ۴۴۲۰۳۷۲۷
دفتر مشاوره دانشگاه  راضیه امین السادات- عبدالله ضیایی راد ۲۶۶ ۴۴۲۰۳۷۴۲
مسئول دفتر پزشک دانشگاه ملیحه اعظمی ۲۶۶ ۴۴۲۰۳۷۴۲
امور حمل و نقل محمدرضا ابراهیمی ۲۲۳

 معاونت اداری و مالی:

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
مشاور رئیس و معاون اداری و مالی دکتر سید حسن حسینی مقدم ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
مدیر اداری و منابع انسانی اسماعیل مختاری ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
مسئول دفتر معاون اداری و مالی جواد علیپور ۲۹۰ ۴۴۲۰۳۷۲۸
کارشناس کارگزینی مهندس مسعود شالیکار ۲۲۵ ۴۴۲۰۳۷۵۱
مدیر پشتیبانی سیدرسول‌ رضوی ۲۲۴ ۴۴۲۰۳۷۳۶
کاردان امور ادرای علی اصغر رضوی ۲۲۴ ۴۴۲۰۳۷۳۶
کاردان امور ادرای مصطفی قاسمی ۲۲۴ ۴۴۲۰۳۷۳۶
مدیر امـور مالی عادل صمیمی ۲۴۱ ۴۴۲۰۳۷۳۷
کارشناس مالی موسی بابازاده ۲۲۷ ۴۳۱۲۵۷۲۱
کارشناس امور مالی ربابه رمضانی ۲۲۷ ۴۳۱۲۵۷۲۱
کارشناس امور مالی زهرا واحدی ۲۲۷ ۴۳۱۲۵۷۲۱
کارشناس امور مالی اصغر موسی پور ۲۲۷ ۴۳۱۲۵۷۲۱
کارشناس امور مالی عبدالله اسدی پور ۲۲۷ ۴۳۱۲۵۷۲۱
کارشناس امور مالی فاطمه اسماعیل پور ۲۲۷ ۴۳۱۲۵۷۲۱
کارشناس مسئول دبیرخانه سعید عباس‌زاده ۲۶۳ ۴۴۲۰۳۷۵۵
 کارشناس دبیرخانه زینب هاشم پور ۲۶۳ ۴۴۲۰۳۷۵۵
کاردان امور اداری – انباردار قاسم حیدرزاده ۲۳۲

 


دانشـــــکده ها : 

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
رئیس دانشکده فنی و مهندسی مهندس علی اکبر کاوه ۲۸۵ ۴۴۲۰۳۷۲۶
مسئول دفتر رئیس دانشکده فنی و مهندسی نصرت الله محمدزاده ۲۸۵ ۴۴۲۰۳۷۲۶
رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دکتر محمد نبی پور ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی فرهاد پژند ۲۷۷ ۴۴۲۰۳۷۳۴
رئیس دانشکده  علوم ورزشی دکتر علیرضا امانی  ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
مسئول دفتر رئیس دانشکده علوم ورزشی حشمت آقایی مقدم ۲۴۲ ۴۴۲۰۳۷۵۴
کارشناس حضور غیاب دانشکده فنی و مهندسی نعمت رنجبر ۲۳۸
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها مهندس محمد خانزاد ۲۰۷
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها  علی اصغر انصاری ۲۶۴
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها مهندس محسن هاشمی ۲۲۰
کارشناس آزمایشگاه و کارگاه ها مهندس حسین فریدی ۲۰۷
آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی  رضوی – ابراهیمی -اکبری ۲۱۶- ۲۳۸
آبدارخانه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی رنجبر – نبی زاده ۲۳۱
آبدارخانه دانشکده علوم ورزشی امجدی – قاسم پور ۲۲۱

 

 حـراســــــت: 

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفـن داخلی تلفــــن مستقیم
کارشناس حراست غلامرضا ابراهیم نژاد ۲۸۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
  مسئول حفاظت فیزیکی محمد علی فلاح ۲۸۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند حراست عموزاده – برمخ – مختاری ۲۲۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹
کارمند انتظامات ابراهیم پور- محمدی- نادعلیزاده- نجوار- اسماعیلی- فرهاد و مجتبی باکری- اخوان ۲۲۲ ۴۴۲۰۳۷۱۹

 

 عمـــــومی: 

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفـن داخلی تلفــــن مستقیم
تأسیسات رضاپو – قربانی- نبی‌زاده ۲۷۰
 سلف دانشجویی یاسرعمرانپور ۲۵۵ ۴۴۲۰۳۷۳۵
سالن غذاخوری اساتید و کارکنان یاسرعمرانپور ۲۵۶
بوفه دانشجویی یاسرعمرانپور ۲۳۷
انتشارات بهزادی – سعیدی ۲۸۳
انتشارات (دانشکده فنی و مهندسی) عزیزی نوائی ۴۴۲۰۳۷۱۴
مهمانسرا ( استادسرا ) حمیدرضا نبی‌زاده –  محسن ابریجن ۲۵۱ ۴۴۲۰۳۷۲۱

 موسسـه دانشــــــگاهی:  

عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها تلفن داخلی تلفــــن مستقیم
ذیحساب و مدیرمالی موسسه دانشگاهی خدیجه کیوان ۲۶۱ ۴۴۲۰۳۷۲۹
مدیر اجرایی موسسه دانشگاهی- امین اموال فرشید مظفری ۲۰۵ ۴۴۲۰۳۷۴۵
کارمند موسسه دانشگاهی ناصر ابراهیمی ۲۰۵ ۴۴۲۰۳۷۴۵
 دبیرخانه موسسه دانشگاهی کبری محسن زاده ۲۶۳ ۴۴۲۰۳۷۵۵
 فضــــــــای سبز/خدمات :  
عنـــــوان نام مسئـــــــول بخش ها
فضای سبز  نبی زاده- محمودیان- شبانی- برفی- تقی زاده- محمودی- نوری- سیفی پاشا
خدمات آمارد عباس نژاد – حسین زاده- برارپور- مجید باکری- حسینیان – حبیبی