اطلاعیه مهم معاونت اداری و مالی راجع به پرداخت شهریه جهت ثبت نام درنیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵