نسخه آزمایشی

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

گروه آموزشی حقوق:
فقه و حقوق جزا / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳
حقوق خصوصی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۱
حقوق / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۷

 

گروه آموزشی حسابداری :
حسابداری / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
حسابداری – حسابرسی/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
حسابداری‌ بازرگانی‌-‌ حسابداری / کاردانی پیوسته / سال اخذ ۱۳۸۹
علمی ‌- کاربردی حسابداری / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۸۳
حسابداری / کاردانی / سال اخذ ۱۳۸۰
حسابداری / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۵

 

گروه آموزشی مدیریت :
مدیریت صنعتی – تولید و عملیات / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۴
مدیریت دولتی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مدیریت بازرگانی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۵
مدیریت صنعتی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۹
مدیریت کسب و کار – بازاریابی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۶

 

گروه آموزشی روانشناسی :
روانشناسی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۵