آغاز ثبت نام دانشجویان ورودی جدید (تکمیل ظرفیت) دانشگاه شمال در مقطع کارشناسی پیوسته