آگهی مناقصه بیمه آتش سوزی

آگهی مناقصه بیمه آتش سوزی تاروز چهارشنبه مورخه ۱۹ بهمن ماه به صورت درب بسته به بخش اداری آقای مختاری تحویل داده شود، همراه ۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷

….