آگهی مناقصه خرید البسه پرسنلی

دانشگاه شمال در نظر دارد برای کلیه پرسنل خود به تعداد ۱۲۴ نفر با برند پارچه مطهری ۴۵۵۵ کت و شلوار  تهیه نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۱۹-۴-۱۴۰۲ در پاکت دربسته به آدرس : آمل – کیلومتر ۵ جاده هراز – دانشگاه شمال ارسال و یا بصورت حضوری به دفتر معاونت اداری و مالی ( آقای مختاری مدیر اداری و پشتیبانی با شماره همراه ۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷ ) تحویل نمایند.

حوزه معاونت اداری و مالی