آگهی مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی رستوران دانشگاه شمال

دانشگاه شمال در نظر دارد کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای دانشجویی را از طریق مناقصه عمومی به مجری واجد شرایط با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واگذار نماید.

بدینوسیله از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط با رعایت مقررات عمومی دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و بازدید از امکانات و تجهیزات  و دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری دانشگاه شمال(( کیلومتر ۵ جاده هراز، سه راهی امام زاده عبدالله )) به مدیریت دانشجویی واقع در طبقه سوم ساختمان آمارد ( آقای هوشیار حقیقی ) مراجعه نمایند.

ضمناً تاریخ تحویل پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۰۱-۰۶-۱۴۰۱  می باشد. تلفن تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۶ ۰۱۱