آگهی مناقصه

آگهی مناقصه
دانشگاه شمال درنظردارد کلرزنی وگندزدایی چاه آب مجموعه دانشگاهی رابه پیمانکارواجد شرایط واگذارنماید . لذاپیمانکاران واجدشرایط جهت شرکت درمناقصه شرایط پیشنهادی خودرا درپاکت دربسته تحویل دفتراداری ومالی دانشگاه نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۹/۲۴
تارخ بررسی پیشنهادها: ۱۴۰۰/۱۰/۵

 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷ آقای مختاری تماس حاصل فرمایید.