اطلاعیه _ میزان شهریه دوره دکتری ورودی ۱۳۹۶

پیرو نامه شماره ۴۹۵۲ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ سازمان سنجش آموزش کشور بدینوسیله میزان شهریه دوره دکتری ورودی ۱۳۹۶  این دانشگاه به شرح ذیل

بدینوسیله میزان شهریه دوره دکتری ورودی ۱۳۹۶  این دانشگاه به شرح ذیل به اطلاع شرکت­ کنندگان آزمون ورودی دوره دکتری« Ph.D»

سال تحصیلی۹۷-۱۳۹۶ می رسد.

 

ردیف نام رشته مقطع مبلغ شهریه به ریال
۱

 

مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمانها و رویداد های ورزشی دکتری ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ مهندسی عمران حمل و نقل دکتری ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
درهریک از چهار نیمسال اول شروع تحصیل (دو سال اول)، تاسقف بیست و پنج میلیون ریال (۲۵۰۰۰۰۰۰) وام شهریه دانشجویی از طریق صندوق رفاه دانشجویان  و  همچنین در هریک از نیمسالهای تحصیلی تا سقف بیست و پنج میلیون ریال(۲۵۰۰۰۰۰۰) وام با اقساط یکساله با بهره  ۲%  از طریق معرفی به بانک رسالت در صورت درخواست تعلق خواهد گرفت.

 

 

ضمناٌ، اطلاعات مربوط به تاریخ و نحوه انجام مصاحبه متعا قباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.