اطلاعیه دبیرخانه کمیته انضباطی دانشجویان ویژه ایام امتحانات

توصیه میکنیم که قبل از امتحانات این اطلاعیه را بادقت مطالعه نمایید.

دانشجوی گرامی؛

بررسی های انجام شده در دبیرخانه انضباطی دانشجویان معاونت دانشجویی و فرهنگی ونیز نتایج حاصل از گفتگو با دانشجویان ومسئولین آموزشی مختلف دانشگاه نشان می دهد که بخشی عمده از موضوعاتی که در آیین نامه ی انضباطی دانشگاه از آن تحت عنوان “تخلفات درامتحان” یادمی شود،ناشی ازعدم اطلاع دقیق وروشن دانشجویان از قوانین وضوابط برگزاری امتحانات دانشگاهی است.

به همین دلیل برآن شدیم تا با انتشار این اطلاعیه، شمارا بیشتر از قبل با قوانین و ضوابط یاد شده آشنا کنیم، تاشما بتوانید در فضایی آرام وبدون دغدغه، بیشترین حاصل را از امتحانات خود به دست آورید.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها