اطلاعیه معاونت اداری و مالی جهت تسویه اینترنتی مابقی شهریه نیمسال دوم