اطلاعیه مهم اداری و مالی؛ پرداخت شهریه نیمسال اول ۱۴۰۰