اطلاعیه مهم مالی مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه مهم مالی مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد که واحد درسی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نداشته ولی

دارای پایان نامه جهت دفاع تا آخر شهریور ۱۴۰۳ می باشند.

نسبت به تعیین تکلیف مالی و پرداخت بدهی خود جهت صدور مجوز مالی برای دفاع تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۳ اقدام نمایند.

بدیهی مسئولیت عدم اقدام مالی تا تاریخ فوق به عهده خود دانشجو خواهد بود.