اطلاعیه مهم معاونت اداری و مالی در خصوص شهریه نیمسال تابستان