اطلاعیه پذیرش همیار دانشجو در بخش درمانگاه دانشگاه