انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰

انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ از روز چهارشنبه مورخ ۱۰ شهریور
www.sanjesh.org
✅ ۳۳ رشته-گرایش دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه شمال-آمل به همراه کد محل تحصیل مندرج در جدول