انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ از روز شنبه مورخ ۱۵ شهریور

انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ از روز شنبه مورخ ۱۵ شهریور
۳۱ رشته-گرایش دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه شمال-آمل به همراه کد محل تحصیل مندرج در جدول زیر از طریق سایت سازمان سنجش http://www.sanjesh.org