اولین جلسه دبیران انجمن های علمی دانشجویی با معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شمال

اولین جلسه دبیران محترم انجمن های علمی دانشجویی با معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه راس ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ در محل دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای جلسه پس از معرفی اعضای شورای دبیران و بیان نقطه نظرات و دیدگاهها در خصوص فعالیت های صورت گرفته در گذشته و ارائه پیشنهادات در ارتباط با برنامه های آتی انجمن های علمی دانشجویی، همفکری اولیه در ارتباط با تنظیم برنامه منسجم و مشترک بین مجموعه انجمن های علمی و معاونت دانشجویی جهت پاسخ به نیازهای کنونی دانشجویان انجام پذیرفت.

در همین راستا، مقرر شد جلسات شورای دبیران با معاونت دانشجویی و فرهنگی به صورت دوره ای و منظم برگزار و سیاست گذاری و اجرای برنامه های علمی-دانشجویی به صورت متمرکز و با استفاده از کلیه ظرفیت های دانشگاه به اجرا برسد.