اولین جلسه هماهنگی در خصوص حضور دانشگاه شمال در همایش ملی نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی

روز دوشنبه ۳ اردیبهشت۱۴۰۲ اولین جلسه هماهنگی در خصوص حضور دانشگاه شمال در همایش ملی نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز در محل دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه با حضور معاونین و روءسای دانشکده ها تشکیل گردید و در مورد نحوه برپایی غرفه دانشگاه و همچنین تعیین کارگروه های لازم و … تبادل نظر و تصمیم گیری گردید.