بازدید آقای دکتر روح اله رازینی، رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات همراه از دانشگاه شمال

آقای دکتر روح اله رازینی، رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات همراه از دانشگاه شمال در روز چهارشنبه مورخ ۳ آبانماه ۱۴۰۲ بازدید نمودند.

در نشست این بازدید، نخست آقای دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، ضمن خیرمقدم گویی به آقای دکتر رازینی و هیات همراه ایشان، به شرح ساختار، تاریخچه و چارت سازمانی دانشگاه پرداخته، سپس از تشریف فرمایی، رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و هیات همراه تشکر و سپاسگزاری نمودند.

سپس پروفسور رستمی، عضو هیات امنای دانشگاه، فرموند: «آقای دکتر رازینی، نخستین مدیر کل مرکز نظارت وزارت علوم هستند که به اتفاق آقای دکتر محسنی، دانشکاه شمال را انتخاب کردند. لذا از این حیث جای سپاس ویژه دارد.» همچنین فرمودند: «این ساختار نتیجه تلاش همگان است. نظارت بر دانشگاه‌ها، بویژه غیرانتفاعی ها، بسیار مهم است. معلمی نقش بسیار سازنده، در پویایی جوانان ما دارد. رعایت قانون و مقررات بسیار حائز اهمیت است. همکاران خوبی به دکتر رنجبر کمک می کنند و ایشان بشدت قانون را رعایت می کند. اداره دانشگاه با این شهریه کم، بسیار کار سختی است. در هر حال از شما سپاسگزارم.»

در ادامه آقای دکتر روح اله رازینی، رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرمودند: «در دور جدید، سفری تحت عنوان سفر کیفیت را، در آموزش عالی شروع کردیم. بازدیدهایی انجام می شود و آموزشهایی هم ارائه گردد. فلسفه اش تکریم سارمانهای زیرمجموعه آموزش عالی است. مثل بازدید دانشگاه‌ها، پارکهای علم و فناوری، هدف از این سفر معرفی دانشگاه‌های دارای جایگاه قابل قبول است. با این فرض که این دانشگاه عملکرد خوبی دارد، جهت سپاسگزاری خدمت رسیدیم. انتقال باورهای ما نیز، اهمیت دارد. تمایز کار ما، بر تضمین کیفیت است تا بررسی انحراف عملکرد. لذا رویکرد تضمین کیفیت، بر تعالی و ارتقا استوارست. روی همین اصل باید موسسه ها به دنبال وزارتخانه باشند. مجموعه های قابل تحسینی، در میان دانشگاه‌های غیر انتفاعی وجود دارد که باید الگو شوند. باید به این موسسات کمک شود. لذا در زمان بروز مشکل باید با موسسه برای حل مشکل تفاهم شود تا بتوانند در یک بازه زمانی عمل کنند. نکته دیگری که باید اعمال شود سطح بندی دانشگاه‌ها متناسب با بلوغشان، برای تنظیم گری است. بر همین اساس دانشگاه‌ها به چهار سطح، انتظام یافته اند.

در این زمینه، با توجه به ورود دانشگاه‌ها به نسلهای چهارم و پنجم، که بحث مهارت و کار آفرینی اهمیت پیدا می کند، لذا بروز و ظهور این مباحث و موضوعات فن آورانه مورد انتظارست. درخواست دیگر کمک به ما در جهت جمع آوری اطلاعات است. انتظار سوم، ارتقاء خودِ همین دانشگاهست. الحمدالله این دانشگاه جایگاه خوبی دارد و آرزوی موفقیت دارم.»

در پایان آقای دکتر رازینی و هیات همراه به اتفاق پرفسور رستمی و دکتر حسین رنجبر و معاونان و مدیران دانشگاه، از دانشکده ها، اماکن ورزشی، و مرکز رشد دیدن نمودند.