بازدید از موسسه حمایتی نگهداری از کودکان آسیب پذیر دانشگاه شمال

موسسه حمایتی نگهداری از کودکان آسیب پذیر دانشگاه شمال (پدر – پویندگان دانش روز)، صبح امروز چهارشنبه مورخ ۸ شهریور ۱۴۰۲ مورد بازدید مسئولین دانشگاه شمال قرار گرفت.

دکتر علیمحمد نوریان، رئیس هیات امنا و دکتر حسین رنجبر سرپرست دانشگاه، با جمعی از مسئولین دانشگاه از موسسه حمایتی نگهداری از کودکان آسیب پذیر دانشگاه شمال (پدر – پویندگان دانش روز) چهارشنبه ۸ شهریور۱۴۰۲ بازدید بعمل آورند.
هدف این موسسه نگهداری از کودکان آسیب پذیر و سرپرستی آنها، همچنین شناسایی کودکان مستعد علمی و نهایتا بورس علمی آنها در دانشگاه های معتبر می باشد.