بازدید ریاست هیات امنا و سرپرست دانشگاه، از حوزه برگزاری ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز سه شنبه مورخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲، دکتر علیمحمد نوریان، ریاست هیات امناء و دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه، به همراه معاونین و مدیران ستادی، از حوزه برگزاری ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه بازدید بعمل آوردند.

تصاویر این بازدید، در زیر ارائه می گردد.