بازدید سرپرست دانشگاه از روند معاینه پزشکی بینایی سنجی

در پی توافق دانشگاه با مرکز بینائی سنجی دکتر بصیرت و امکان بینایی سنجی رایگان، برای پرسنل خدوم دانشگاه، دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه و هیات همراه در روز سه شنبه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه از روند معاینه پزشکی بینایی سنجی بازدید بعمل آوردند.

لازم به ذکر است این خدمات برای اولین بار در دانشگاه در دسترس پرسنل خدوم و دانشجویان عزیز قرار گرفته است.