بازدید سرپرست محترم دانشگاه شمال از روند برگزاری کلاس مربیگری سطح D فوتبال آسیا، به میزبانی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه

دوره های کلاسهای مربیگری سطح D فوتبال آسیا از طرف هیات فوتبال استان مازندران، شهرستان آمل، در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال برگزار می گردد.

روز یکشنبه مورخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲، دکتر حسین رنجبر، سرپرست محترم دانشگاه شمال با حضور در دانشکده علوم ورزشی از روند برگزاری این کلاس که به میزبانی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال می باشد بازدید بعمل آورده اند.