بازدید معاون بین الملل کمیسیون ملی یونسکو ایران از دانشگاه شمال

گزارش تصویری؛

بازدید معاون بین الملل کمیسیون ملی یونسکو ایران از دانشگاه شمال در روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳