بازدید میدانی ریاست دانشگاه از دفتر نظام مهندسی و برگزاری کلاس آنلاین

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه به اتفاق معاونین و برخی از مدیران اجرایی دانشگاه از دفتر نظام مهندسی و برگزاری کلاس آنلاین این حوزه بازدید بعمل آوردند.