بازدید میدانی ریاست دانشگاه از سه دانشکده فنی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی و علوم ورزشی و امور مالی دانشگاه جهت پیگیری امورات مرتبط با دانشجویان و استماع نظرات آنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صبح روز سه شنبه مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ریاست دانشگاه به همراه اعضای هیات رئیسه جهت پیگیری امورات مرتبط با دانشجویان و استماع نظرات آنان از امور مالی دانشگاه و آموزش دانشکده های فنی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی و علوم ورزشی بازدید بعمل آوردند.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها