بازدید میدانی سرپرست دانشگاه شمال از تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده علوم ورزشی

دکتر حسین رنجبر، سرپرست محترم دانشگاه شمال با همراهی مسئولان دانشگاهی با حضور در دانشکده علوم ورزشی از امکانات و تجهیزات تخصصی این دانشکده بازدید کردند.

در این بازدید سرپرست محترم دانشگاه از فضای های آموزشی دانشکده، سالن آزمایشگاه ها و تجهیزات تخصصی علوم ورزشی و سالن کنفرانس دانشکده دیدن فرمودند. تصاویر برخی از این امکانات به رویت رسانیده می شود.

»»لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده علوم ورزشی««