بازدید میدانی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه از دانشکده‌های علوم ورزشی، علوم انسانی و اجتماعی جهت پیگیری وضعیت زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات

صبح روز شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۳، معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه به همراه مسئولین حوزه فناوری اطلاعات جهت پیگیری امورات مرتبط با آن حوزه و استماع نقطه نظرات ریاست محترم دانشکده‌ها به اتفاق ایشان از بخش‌های مختلف دانشکده‌ها بازدید نمودند.

در این بازدید نیازهای حوزه فناوری اطلاعات دانشکده‌ها مشخص شده و در برنامه‌های پیش روی حوزه پژوهشی جهت تامین آن موارد، اقدام خواهد شد.